Open navigation

Công văn 10019/CT-TTHT Chính sách về khai thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10019 / CT–TTHT 

V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TP.HCM (Franco Pacific Ventures Co, Ltd)

Địa chỉ: Số 55 Hồ Hảo Hớn, Quận I, TP.Hồ Chí Minh MST 0312661781


Trả lời văn bản ngày 28/10/2014 của Văn phòng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  91 / 2014 / NĐ - CP  ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014) quy định:

““Sửa đổi Điều 12, Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  như sau: “ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

...

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

  • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

  • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

...””

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng trong năm 2014 đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp kê khai và đã thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính theo Quý thì kể từ Quý 4 năm 2014 Văn phòng không phải khai thuế TNDN tạm tính hàng quý, nhưng Văn phòng vẫn phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN hàng quý, kết thúc năm Văn phòng vẫn phải kê khai quyết toán thuế TNDN năm theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi Nhận:

  • Như trên;

  • P.KT2;

  • P.PC;

  • Lưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.