Open navigation

Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ theo dõi tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


BỘ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1483 / BTP - QLXLVPHC TDTHPL

V/v sử dụng hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định


Thực hiện Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (kèm theo Quyết định số  227 / QĐ - BTP  ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.


Để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp xin gửi kèm theo Công văn này hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để Quý Bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng.  / / moj .gov. vn / thpl (Hệ dữ liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Chuyên mục “Tình hình thi hành pháp luật” tại địa chỉ: http: / / moj .gov. vn / thpl)


Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, ngành, địa phương./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan;

  • Sở TP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • VP Ban chỉ đạo 389 quốc gia;

  • Cục KTVB, Cục KSTTHC;

  • Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thúy Hiền


HỆ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ (*)


(Ban hành kèm theo Công văn số  1483 / BTP - QLXLVPHC & amp ;TDTHPL ngày 07/5/2015)STT


Tên văn bản


Ngày có

hiệu lực

Nội dung liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


Tên văn bản được quy định chi tiết


Nội dung giao quy định chi tiết


Ghi chú

NHÓM VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH TRỰC TIẾP CÁC HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ


1


Bộ luật Hình sự


01/01/2010

Điều 153,

154, 155,

156, 157,

158, 159,

160, 161,

162, 168,

170a, 171

2

Thông tư liên tịch số  06 / 2008 / TTLT - BCA -  VKSNDTC-TANDTC

ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo


16/01/2009


Phần III

3

Thông tư liên tịch số  36 / 2012 / TTLT - BCT -  BCA-BTP-BYT- TANDTC-VKSNDTC

ngày 07/12/2012 hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu


22/01/2013


Toàn bộ văn bản

Bộ luật Hình sự;

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

4

Thông tư liên tịch số  10 / 2013 / TTLT - BTP -  BCA-TANDTC- VKSNDTC-BTC ngày

26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính kế toán và chứng khoán


15/8/2013


Toàn bộ văn bản

(*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung
5


Luật Thương mại 2005


01/01/2006

khoản 1

Điều 25;

khoản 3

Điều 70;

Điều 71;

Điều 100;

khoản 7

Điều 109;

Điều 320;

Điều 321;

Điều 322


6

Nghị định số  59 / 2006 / NĐ -  CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện


09/7/2006


Toàn bộ văn bản


Luật Thương mại


khoản 1

Điều 25
7

Nghị định số  43 / 2009 / NĐ -  CP sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ

cấm kinh doanh của Nghị định số  59 / 2006 / NĐ - CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện


08/7/2009


Toàn bộ văn bản


Luật Thương mại


khoản 1

Điều 25
8

Nghị định số  97 / 2013 / NĐ -  CP ngày 27/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành


15/9/2013


Chương III

Luật Thương mại;

Luật Đo lường

Điều 322 Luật Thương

chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
mại; khoản 6

Điều 52 Luật Đo lường9

Nghị định số  185 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


01/01/2013


Toàn bộ văn bản

Luật Thương mại;

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Luật Xử lý vi phạm hành chính

khoản 2

Điều 320 Luật Thương mại; khoản 4

Điều 11 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng10

Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài


20/02/2014


Khoản 3

Điều 7;

Điều 15


Luật Thương mại


Điều 32411

Nghị định số  83 / 2014 / NĐ - 

CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu


01/11/2014


khoản 3

Điều 5


Luật Thương mại


Điều 32412


Thông tư số  149 / 2014 / TT -  BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước


25/11/2014


Toàn bộ văn bản

Nghị định số  185 / 2013 / NĐ - 

CP ngày 15/11/2013

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu


khoản 2

Điều 107dùng
13

Thông tư số  42 / 2012 / TT -  BCT ngày 27/12/2012 hướng dẫn về danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước CHXHCNVN dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới (gồm 35 nhóm hàng)


01/3/2013


khoản 2

Điều 1

Quyết định  254 / 2006 / QĐ - 

TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới


khoản 1

Điều 16

Quyết định  254 / 2006 / QĐ - 

TTg được quy định bởi Nghị định  12 / 2006 / NĐ - 

CP đã được thay thế bằng Nghị định  187 / 2013 / NĐ -  CP


14

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


01/7/2008


Điều 8

15

Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


01/02/2009

Điều 4,

Điều 6,

Điều 7, 8,

Điều 9,

Điều 13,

Điều 14,

Điều 16


Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


khoản 1

Điều 6816


Nghị định số  89 / 2006 / NĐ - 

CP ngày 30/8/2006về nhãn hàng hóa


13/3/2007


Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
17

Thông tư số  02 / 2009 / TT -  BNNPTNT ngày 14/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thu hồi và xử lý thuốc thú y


28/02/2009


Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18

Thông tư số  16 / 2012 / TT -  BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


15/10/2012


Toàn bộ văn bản


Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


khoản 3

Điều 6619

Thông tư số  26 / 2012 / TT -  BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà


27/01/2013


Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng


khoản 3

Điều 66
nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trườnghóa
20

Thông tư số  27 / 2012 / TT -  BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học

và Công nghệ


27/01/2013


Toàn bộ văn bản


Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


khoản 3

Điều 6721

Thông tư số  22 / 2013 / TT -  BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường


01/6/2014


Toàn bộ văn bản


Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa


khoản 1

Điều 67


22

Luật Đo lường

01/7/2012

Điều 7

23

Nghị định  86 / 2012 / NĐ -  CP ngày  19 / 0 / 2012  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường


15/12/2012

khoản 4

Điều 8;

khoản 3

Điều 9;

khoản 3

Điều 49;

khoản 6

Điều 52


Luật Đo lường

Khoản 4

Điều 8;

Khoản 3

Điều 9;

Khoản 3

Điều 49;

Khoản 6

Điều 5224


Luật Hải quan 2014


01/01/2015

Điều 10,

58, 96,

102,

Chương V

25

Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


15/12/2013


Toàn bộ văn bản


Luật Hải quan


Điều 8226

Nghị định số  08 / 2015 / NĐ -  CP ngày 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về


15/3/2015


Toàn bộ văn bản


Luật Hải quan


khoản 6

Điều 88
thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan27

Thông tư số  93 / 2010 / TT -  BTC ngày 28/6/2010 hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


12/8/2010


Toàn bộ văn bản

28

Thông tư số  139 / 2013 / TT -  BTC ngày 09/10/2013 quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu


25/11/2013


điểm c, e khoản 1

Điều 13

29

Thông tư số  190 / 2013 / TT -  BTC 12/12/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


26/01/2014


Toàn bộ văn bản

Nghị định  127 / 2013 / NĐ - 

CP ngày 15/10/2013

quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan


Điều 7230

Thông tư số  20 / 2014 / TT -  BTC ngày 12/02/2014 quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ

tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam


01/4/2014


Khoản 3

Điều 9


31

Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


01/4/2015


Toàn bộ văn bản

32


Thông tư số  39 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


01/4/2015


Toàn bộ văn bản

Nghị định  08 / 2015 / NĐ - 

CP ngày 21/01/2015

của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm

tra, giám sát, kiểm soát hải quan


khoản 3

Điều 2033

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


01/01/2006


34

Nghị định số  87 / 2010 / NĐ -  CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế

xuất khẩu, thuế nhập khẩu


01/10/2010


Điều 10


Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Điều 2935

Thông tư liên tịch số  60 / 2011 / TTLT - BTC - 

BCT-BCA ngày 12/5/2011 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường


07/01/2011


Điều 7, 8

36

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


01/7/2011


Điều 10

37


Luật Di sản văn hoá


01/01/2010

khoản 3

Điều 1,

Điều 13


38

Nghị định số  98 / 2010 / NĐ -  CP ngày 21/9/2010quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa


06/11/2010


Chương IV


Luật Di sản văn hóa


Điều 72;

khoản 2

Điều 439

Thông tư số  19 / 2012 / TT -  BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định loại di vật, cố vật không được mang ra nước ngoài


15/02/2013


Toàn bộ văn bản


Nghị định số  98 / 2010 / NĐ -  CP


khoản 4

Điều 2140

Luật Tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật


01/01/2007


Điều 9

41

Nghị định số  08 / 2010 / NĐ -  CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi


25/3/2010


Điều 5, 8,

Chương 6

Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật


Điều 7142

Nghị định số  80 / 2013 / NĐ -  CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa


15/9/2013


Mục 2

43

Quyết định  72 / 2007 / QĐ -  BNN ngày 06/8/2007 về việc ban hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y


07/9/2007


Toàn bộ văn bản

44

Quyết định  100 / 2007 / QĐ -  BNN ngày 03/12/2007 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số  72 / 2007 / QĐ - BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y


29/12/2007

45

Luật Sở hữu trí tuệ

01/7/2006


46

Nghị định số  105 / 2006 / NĐ - CP  ngày


21/10/2006

Toàn bộ văn bản

Luật Sở hữu trí tuệ


Điều 222
22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ47

Nghị định số  99 / 2013 / NĐ - 

CP ngày 29/8/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp


15/10/2013


Toàn bộ văn bản


Luật Sở hữu trí tuệ


khoản 2

Điều 21148

Nghị định số  131 / 2013 / NĐ - CP  ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan


15/12/2013


Điều 8


Luật Sở hữu trí tuệ


khoản 2

Điều 21149

Thông tư số  37 / 2011 / TT -  BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  97 / 2010 / NĐ - CP  ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp


10/02/2012


khoản 3

Điều 2,

Điều 9,

Điều 15


Nghị định  97 / 2010 / NĐ -  CP


khoản 2

Điều 39


Nghị định số  97 / 2010 / NĐ - 

CP đã bị thay thế bởi Nghị định số  99 / 2013 / NĐ -  CP


50

Thông tư số  13 / 2015 / TT -  BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ


15/3/2015


Toàn bộ văn bản

51


Luật Quản lý thuế số 78

ngày 29/11/2006


01/7/2007

khoản 3

Điều 18,

khoản 3

Điều 20,

khoản 4

Điều 42,
Điều 74,

khoản 3

Điều 77,

khoản 1

Điều 78,

khoản 1

Điều 80;

Mục 4 Chương X, Điều 103, Điều

108, Điều

110, Điều

115

52

Luật số  21 / 2012 / QH2013  sửa đổi bổ sung một số Điều Luật Quản lý thuế số 78 ngày 29/11/2006


01/3/2014


Toàn bộ văn bản

53

Nghị định số  83 / 2013 / NĐ -  CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế


15/9/2013


Điều 7,

khoản 1

Điều 38,

Điều 41


Luật Quản lý thuế
54

Nghị định số  109 / 2013 / NĐ - CP  ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn


09/11/2013

khoản 2

Điều 4,

Điều 10,

Điều 16,

Điều 18,

Điều 24

55

Nghị định số  129 / 2013 / NĐ - CP  ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế


15/12/2013


Toàn bộ văn bản


Luật Quản lý thuế

khoản 4 Điều 100,

khoản 3 Điều 105,

khoản 3

Điều 11156

Nghị định số  04 / 2014 / NĐ -  CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số  51 / 2010 / NĐ -  CP quy định về hóa đơn


01/3/2014


Toàn bộ văn bản


bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ57


Thông tư số  166 / 2013 / TT -  BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế


01/01/2014


Toàn bộ văn bản

Nghị định  129 / 2013 / NĐ - 

CP ngày 16/10/2013

của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế


Điều 5558

Thông tư số  186 / 2013 / TT -  BTC ngày 05/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí


20/01/2014


Điều 3, 7,

8, 9, 10,

11, 12, 14

59

Thông tư số  31 / 2014 / TT -  BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số  109 / 2013 / NĐ - CP  ngày 24

tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn


24/4/2014


Điều 6, 7,

9

Nghị định  109 / 2013 / NĐ - 

CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
60

Thông tư số  39 / 2014 / TT -  BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


01/6/2014


Điều 30,

31

Nghị định số  51 / 2010 / NĐ -  CPNghị định số  04 / 2014 / NĐ - 

CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

61

Thông tư số  26 / 2015 / TT - 

01/01/2015

Toàn bộ


BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế VAT và quản lý Thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  và sửa đổi, bổ sung 1 số Điều Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC về hoá đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ


văn bản

62


Luật An toàn thực phẩm


01/7/2011

Chương VI

63

Nghị định số  178 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm


31/12/2013


64

Nghị định số  38 / 2012 / NĐ -  CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực


11/6/2012


khoản 6

Điều 22


Luật An toàn thực phẩm

Khoản 3

Điều 12,

khoản 4

Điều 17,

khoản 3

phẩm

Điều 18


65

Thông tư số  08 / 2013 / TT -  BYT ngày 13/3/2013 hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế


26/4/2013


khoản 2

Điều 3


Luật An toàn thực phẩm


khoản 3

Điều 43


66

Thông tư số  34 / 2014 / TTLT - BYT - 

BNN-BCT ngày 27/10/2014 hướng dẫn về việc ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn


19/12/2014


Toàn bộ văn bản
67

Thông tư số  14 / 2015 / TT -  BTC ngày 30/01/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn


16/3/2015


Điều 14,15


Luật An toàn thực phẩm


khoản 3

Điều 40
thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy định về Cơ sở dữ liệu về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.68

Pháp lệnh giống cây trồng


01/7/2004


Điều 9

69

Luật Xử lý vi phạm

hành chính


01/7/2013


70

Nghị định số  93 / 2013 / NĐ -  CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa


15/10/2013


điểm b khoản 1; điểm a, b khoản 2

Điều 48

71

Nghị định số  98 / 2013 / NĐ -  CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, kinh doanh xổ số


15/10/2013


Mục 3

72

Nghị định số  103 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản


01/11/2013


Điều 24,

29

73

Nghị định số  114 / 2013 / NĐ - CP  ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây

trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật


20/11/2013


Chương II,

Chương III

74

Nghị định số  119 / 2013 / NĐ - CP  ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn

nuôi


25/11/2013


Toàn bộ văn bản


75

Nghị định số  157 / 2013 / NĐ - CP  ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm

sản


25/12/2013


Điều 22,

23

76

Nghị định số  159 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản


01/01/2014


Điều 27

77

Nghị định số  162 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


01/01/2014


Điều 15

78

Nghị định số  163 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp


31/12/2013


Chương III
79

Nghị định số  169 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia


01/01/2014


khoản 4

Điều 11
80

Nghị định số  176 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế


31/12/2013


khoản 2

Điều 37,

Điều 47,

Điều 51
81

Nghị định số  202 / 2013 / NĐ - CP  ngày


01/02/2014


Điều 6

27/11/2013 về quản lý phân bón82

Nghị định số  96 / 2014 / NĐ -  CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền

tệ và ngân hàng


01/01/2014


Điều 19

83

Thông tư số  130 / 2014 / TT -  BQP ngày 24/9/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số  162 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm

lục địa của nước CHXNCN Việt Nam


12/11/2014


Điều 9

84


Luật Quảng cáo


01/01/2013

khoản 9

Điều 8

85

Nghị định số  158 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo


01/01/2014


điểm a, b khoản 5

Điều 51


Luật Quảng cáo


khoản 4

Điều 1186

Thông tư số  75 / 2011 / TT -  BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


15/12/2011


khoản 2

Điều 11

87


Luật Dược


01/10/2005

khoản 24

Điều 2;

Khoản 3

Điều 9
NHÓM CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

88

Quyết định số  422 / QĐ - 


Toàn bộ


TTg ngày 19/5/1998 về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại


văn bản

89

Quyết định số  89 / 1999 / QĐ - TTg  ngày 03/4/1999 về việc thành

lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mạiToàn bộ văn bản

90

Quyết định số  118 / 2002 / QĐ - TTg  ngày 17/9/2002 về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại


17/9/2002


Toàn bộ văn bản

91

Quyết định số  65 / 2004 / QĐ - TTg  ngày 19/4/2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan


15/5/2004


Toàn bộchuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giớivăn bản
92

Quyết định số  65 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 25/10/2010 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


15/12/2010


Toàn bộ văn bản
93

Quyết định số  52 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 21/9/2011 ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy


05/11/2011


Toàn bộ văn bản94

Nghị định số  10 / CP  ngày

23/01/1995

Toàn bộ

23/01/1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường


văn bản

95

Nghị định số  204 / 2004 / NĐ - CP  ngày 14/12/2004 quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang


04/01/2005


Toàn bộ văn bản

96

Nghị định số  27 / 2008 / NĐ -  CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  10 / CP  ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường


02/4/2008


Toàn bộ văn bản

97

Thông tư số  59 / 2008 / TT -  BTC ngày 04/7/2008 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử

lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả


04/08/2008


Toàn bộ văn bản

98

Nghị định số  07 / 2012 / NĐ -  CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt

động thanh tra chuyên ngành


05/4/2012


Toàn bộ văn bản

99

Nghị định số  01 / 2015 / NĐ -  CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi

tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới


16/02/2015


Toàn bộ văn bản


100

Thông tư số  09 / 2001 / TT -  BTM ngày 13/4/2001 hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương


28/4/2001


Toàn bộ văn bản

101

Thông tư số  102 / 2005 / TT -  BTC ngày 22/11/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

ban hành kèm theo Quyết định số  65 / 2004 / QĐ - TTg  ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ


18/12/2005


Toàn bộ văn bản

102

Thông tư liên tịch số  30 / 2007 / TTLT - BTC - 

BLĐTBXH ngày 05/4/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới


24/5/2007


Toàn bộ văn bản

103

Thông tư số  24 / 2009 / TT -  BCT ngày 24/8/2009 quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường


08/10/2009


Toàn bộ văn bản

104

Thông tư số  51 / 2010 / TT -  BTC ngày 14/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số  59 / 2008 / TT - BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả


29/5/2010


Toàn bộ văn bản


105

Thông tư số  09 / 2013 / TT -  BCT ngày 02/5/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường


01/7/2013


Toàn bộ văn bản

106

Thông tư số  26 / 2013 / TT -  BCT ngày 30/10/2013 quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường


01/01/2014


Toàn bộ văn bản

107

Thông tư số  29 / 2013 / TT -  BTC ngày 02/5/2013 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương


01/5/2013


Toàn bộ văn bản

Thông tư  153 / 2013 / TT - 
108


BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính


16/12/2013


Toàn bộ văn bản
109

Thông tư số  173 / 2013 / TT -  BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính


01/5/2014


Toàn bộ văn bản
110

Thông tư số  07 / 2014 / TT -  BCT ngày 14/02/2014 quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường


01/4/2014


Toàn bộ văn bản


của Quản lý thị trường111

Thông tư số  13 / 2014 / TT -  BCT ngày 14/5/2014 quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường


01/7/2014


Toàn bộ văn bản

112

Thông tư số  34 / 2014 / TT -  BCT ngày 15/10/2014 quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính


01/12/2014


Toàn bộ văn bản

113

Thông tư số  105 / 2014 / TT -  BTC ngày 07/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  153 / 2013 / TT - BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính


01/10/2014


Toàn bộ văn bản

114

Thông tư số  19 / 2015 / TT -  BTC ngày 03/12/2015 hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả


03/02/2015


Toàn bộ văn bản

115

Quyết định số  20 / 2008 / QĐ - BCT  ngày 31/7/2008 về việc ban

hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường


29/8/2008


Toàn bộ văn bản
Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.