Open navigation

Công văn 2049/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/06/2015 Làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/BHXH-NVGĐ1

V/v làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo quy định tại điểm 2 Điều 17 của Luật bảo hiểm y tế hiện hành, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục gia hạn thẻ chậm nhất 10 ngày trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng; hoặc thủ tục cấp mới chậm nhất 10 ngày trước khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Trong khi chờ cấp thẻ, nếu người lao động có nhu cầu khám chữa bệnh, cơ quan BHXH sẽ cấp giấy xác nhận để sử dụng tạm thời.

Trường hợp người sử dụng lao động không làm thủ tục theo thời hạn nêu trên nên người lao động không có thẻ để sử dụng thì áp dụng theo quy định tại mục 3 Điều 49 của Luật bảo hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán các chi phí khám chữa bệnh phát sinh kể từ ngày cấp thẻ BHYT, các chi phí khám chữa bệnh phát sinh trước ngày cấp thẻ không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn lưu ý thực hiện những nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của người lao động ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- BHXH Quận, huyện;
- Các phòng chức năng;
 - Lưu VT, NVGĐ1.

GIÁM ĐỐC
 Cao Văn Sang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.