Open navigation

Công văn 4265/BHXH-TST Đề xuất trình việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho huyện nghèo 2021 2025

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4265/BHXH-TST
V/v tham mưu đề xuất trình việc hỗ trợ đóng BHYT cho người dân thoát khỏi huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển sẽ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Để duy trì và phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo an sinh xã hội bền vững, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động liên hệ, nắm chắc số lượng, danh sách người dân tại các huyện và các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đủ điều kiện theo tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 làm căn cứ thực hiện cấp thẻ BHYT ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, thống kê chi tiết số lượng người dân thoát khỏi danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển giai đoạn 2016 - 2020, phối hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tác động của chính sách đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân khi người dân ở tại địa phương này không được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT như trước đây. Trên cơ sở đó, đề xuất tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

2. Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa có Quyết định phê duyệt danh sách huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, chủ động báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trích ngân sách, hoặc huy động tài trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tiếp tục gia hạn, đóng BHYT từ tháng 01/2022 đối với người dân thuộc huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (trước đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo để hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước).

Việc đề xuất ngân sách nhà nước tiếp tục đóng BHYT từ tháng 01/2022 đến năm 2025 đối với người dân thoát khỏi danh sách dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, bởi lẽ những người dân ở đây có đời sống rất khó khăn, nhất là trong điều kiện thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT trong giai đoạn hiện nay không chỉ giúp họ giảm bớt khó khăn về tài chính khi khám chữa bệnh, mà còn góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT giai đoạn đến năm 2025 đạt 95% dân số của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Vì vậy, yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải triển khai, là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác tham mưu, phối hợp của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
 - Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, YT, TC;
 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

(để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban CSYT;
 - Lưu: VT, TST.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.