Open navigation

Công văn 230/TB-BHXH Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 230/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

 

ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ thông báo số 89/TB-BHXH ngày 13/01/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021 là 4.39%/ năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2021 là 3.26%/năm.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 như sau:

1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0.7316%/ tháng.

2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0.5434%/ tháng./.

 


Nơi nhận:
Các đơn vị sử dụng lao động;
- Giám đốc (để b/c);
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Webside BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, QLT (Thu).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Thanh

 

 
 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.