Open navigation

Công văn 5456/BGTVT-TCCB ngày 01/06/2022 Thực hiện quy định của pháp luật về viên chức và việc ký hợp đồng làm việc với viên chức

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5456/BGTVT-TCCB

V/v thực hiện quy định của pháp luật về viên chức và việc ký hợp đồng làm việc với viên chức

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế Giao thông vận tải, Đăng kiểm Việt Nam;
 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Việc ký hợp đồng làm việc với viên chức đã được quy định tại Luật Viên chức 2010 và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (thay thế Nghị định 29/2012/NĐ-CP) có một số quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có quy định về việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

Thực hiện các quy định mới ban hành, ngày 26/10/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 10711/BGTVT-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức. Đến nay, về cơ bản, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức, đặc biệt là ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Để tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về viên chức, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, đặc biệt là việc ký hợp đồng làm việc với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Khi thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Đối với Tổng cục và các Cục:

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc ký hợp đồng làm việc giữa viên chức (kể cả cấp phó của người đứng đầu) với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (kể cả cấp phó của người đứng đầu) theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức (mẫu biểu kèm theo) về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
 - Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thể


MẪU BÁO CÁO

(kèm theo Công văn số 5456/BGTVT-TCCB ngày 01/06/2022 của Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……….., ngày tháng năm 2022

 

BÁO CÁO

Về việc ký hợp đồng làm việc với viên chức tại …(tên đơn vị)

I. Thông tin chung về đơn vị

1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị

2. Số lượng người làm việc tại đơn vị

- Tổng số người làm việc được phê duyệt tại đơn vị….người:

- Tổng số người làm việc được có mặt tại thời điểm 01/6/2022 của đơn vị….người.

(chi tiết tại phụ lục kèm theo)

II. Kết quả thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức

1. Việc thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (kể cả cấp phó của người đứng đầu) của đơn vị.

(chi tiết tại phụ lục kèm theo)

III. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

 


Nơi nhận:
- …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


KẾT QUẢ THỰC HIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI VIÊN CHỨC
(Kèm theo Báo cáo số…../…… ngày tháng năm 2022 của…………)

Số TT

Tên đơn vị

Số người làm việc được phê duyệt năm 2022

Số có mặt đến thời điểm 01/6/2022

Kết quả thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức

Ghi chú

 

 

 

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số viên chức đã ký hợp đồng làm việc

Chia ra

 

 

 

Số viên chức

Lao động HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

 

Viên chức là lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Viên chức không là lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Lao động HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

 

Viên chức là lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Viên chức không là lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.