Open navigation

Công văn 2920/TCT-TCCB ngày 10/08/2022 Bồi dưỡng quản lý nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn ngạch cho công chức

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/TCT-TCCB

V/v bồi dưỡng QLNN đáp ứng tiêu chuẩn ngạch cho công chức

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ,

Nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc cho công chức mới tuyn dụng vào ngành Thuế và công chức thuế đang giữ các ngạch hành chính và ngạch chuyên ngành thuế đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định, Tng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ tập sự tại khoản 4, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể: Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, Cục Thuế phải cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chun, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, Cục Thuế phải cử tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch chính thức.

2. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch công chức và tương đương cho công chức mới được tuyển dụng vào ngành thuế. Đề nghị các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch bồi dưỡng năm 2022 theo Quyết định số 1126/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 của Tổng cục Thuế và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2023 đảm bảo 100% công chức mới được tuyển dụng hoàn thiện tiêu chun, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch chính thức theo quy định. Trong năm 2022, ưu tiên bồi dưng đối với các trường hợp là công chức mới tuyển dụng nhưng thuộc đối tượng không phải thực hiện chế độ tập sự để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức.

3. Căn cứ quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 77/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 18/7/2022) thì các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thuế phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch công chức (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương) đối với từng ngạch tương ứng (trừ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế không yêu cầu). Theo đó, từ tháng 7/2022, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC ngành Thuế sẽ không còn nội dung bồi dưỡng các ngạch chuyên ngành thuế mà sẽ thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN các ngạch công chức đối với công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành thuế. Đối với các nội dung bồi dưỡng (ngoài phần kiến thức, kỹ năng hành chính) như kiến thức, kỹ năng chuyên môn về thuế và quản lý thuế thuộc các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên ngành trước đây, Tổng cục Thuế giao Trường Nghiệp vụ Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khi xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thuế phù hợp với từng ngạch công chức chuyên ngành thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát việc đáp ứng tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với các ngạch hành chính và các ngạch chuyên ngành thuế theo quy định hiện hành đối với các công chức đang giữ ngạch công chức hành chính, ngạch chuyên ngành thuế. Trong đó, lưu ý các quy định về điều khoản chuyển tiếp để xác định các trường hợp không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo quy định tại các Thông tư mới để đảm bảo tránh trùng lắp, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể:

- Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính:

“3. Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ng quy định về tiêu chun nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch, chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chun ngạch trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này.”;

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ: “2. Trường hợp công chức, viên chức hành chính có chng chỉ bi dưng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bi dưng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch công chức và tương đương tương ứng, được sử dụng khi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính”.

Cục trưởng Cục Thuế các tnh thành phố tổ chức và chịu trách nhiệm về việc đào tạo, bồi dưng cho công chức thuộc Cục Thuế, đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ công chức theo quy định chung của Nhà nước và của Ngành.

Tng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Trường Nghiệp 
vụ Thuế (để thực hiện);
 - 
Lưu: VT, TCCB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Dương Văn Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.