Open navigation

Công văn 4025/TCHQ-PC ngày 27/09/2022 Xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4025/TCHQ-PC

V/v vướng mc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 1774/HQBP-NV ngày 31/8/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc liên quan đến áp dụng điều, khoản xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình E31, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ), trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện việc khai sai về lượng trước thời điểm cơ quan hải quan xem xét thực hiện miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan tnh Bình Phước căn cứ quy định tại khoản 3, điểm c khoản 6 Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định x phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hi quan tnh Bình Phước biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTPC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.