Open navigation

Công văn 9517/BTC-TCT ngày 19/09/2022 Sử dụng hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9517/BTC-TCT

V/v sử dụng hóa đơn điện t

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi:

- Công ty Honda Việt Nam;
(Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tnh Vĩnh Phúc)
- Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam;
(Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Đào Duy AnhĐng ĐaHà Nội)
Công ty TNHH Canon Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô A1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Ni)

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 1556/2021/HVN/D ngày 26/10/2021 của Công ty Honda Việt Nam, văn bn số 120601/2021/VAMA ngày 6/12/2021 của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và văn bản số CVN-05012022 ngày 5/1/2022 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về sử dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn điện t cho hàng xuất khu

Căn cứ quy định tại khon 1 Điều 4, khon 3 Điều 13, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại khon 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính về xử lý chuyn tiếp.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có hàng hóadịch vụ xuất khu (k cả cơ sở gia công hàng hóxuất khu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụnhóa đơn giá trị gia tăng điện t.

2. Về việc sử dụng bảng kê kèm theo hóđơn

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về nội dung hóa đơn.

Căn cứ quy định trên, các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyn phát, ngân hàng, chứng khoán, bo hiđược bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phi ghi cụ thể kỳ cung cp hàng hóa, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bng kê được lưu gi cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.

Hóa đơn phi ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày... tháng... năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thì Bng kê phi có tiêu thức “thuế sut giá trị gia tăng” và “tin thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bng kê phi ghi rõ “kèm theo hóa đơn s ngày... tháng... năm”.

3. Về thời hạn áp dụng hóa đơn điện t:

Căn cứ quy định tại Điều 59, Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chng từ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ quy định nêu trên, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 ngày 20/9/2021 có hiệu lc thi hành từ ngày 1/7/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tng công nghệ thông tin áp dụng quy định v hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 06 tnh, thành phố; Hà Nội, Hồ Chí Minh, Qung Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hi Phòng. (Quyết định số 1830/QĐ-BTC, Quyết định số 1832/QĐ-BTC, Quyết định số 1831/QĐ-BTC, Quyết định số 1833/QĐ-BTC, Quyết định số 1838/QĐ-BTC, Quyết định số 1839/QĐ-BTC) và Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.

4. Về kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam, Bộ Tài chính ghi nhận để nghiên cứu khi rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Honda Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
 - Vụ PC, CST, 
TCHQ (BTC);
 - Lưu: VT
, TCT(VT, CS(6)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.