Open navigation

Công văn 16142/TB-CTTPHCM ngày 27/10/2022 Công bố thể lệ Chương trình Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ 

TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16142/TB-CTTPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-CTTPHCM ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng và Văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 28/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mn”;

Căn cứ công văn số 3371/UBND-KT ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-CTTPHCM ngày 15/9/2022 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 6048/QĐ-CTTPHCM ngày 25/10/2022 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”;

Để khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế; Tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; Khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nội dung thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”

(Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” tại Thành phố Hồ Chí Minh kỳ mở thưởng đầu tiên ngày 31 tháng 10 năm 2022 đính kèm)

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được biết để tham gia./.


Nơi nhận:
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- UBND TP HCM (để b/c);
- BLĐ Cục Thuế (để b/c);
- Hội đồng giám sát;
 - Ban ch
ỉ đạo, Tổ triển khai;
- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- Chi cục Thuế quận/huyện/khu vực/tp Thủ Đức;
- Website, Hcmtax, Zalo, Facebook Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT (pthuong4, 12b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến DũngTHỂ LỆ

CHƯƠNG TRÌNH “HÓA ĐƠN MAY MẮN”
 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ MỞ THƯỞNG ĐẦU TIÊN NĂM 2022 - NGÀY 31/10/2022

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” đợt này là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (gồm 34 ký tự số, chữ liên tục theo định dạng tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT), của người mua hàng hóa, dịch vụ là cá nhân, hộ kinh doanh.

2. Nguyên tắc lựa chọn “Hóa đơn may mắn”

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng Phần mềm “Hóa đơn may mắn” trên Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của Tổng cục Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/Hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin MST người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được đảm bảo bởi Hội đồng giám sát hoạt động độc lập, khách quan, công khai, minh bạch.

3. Thời gian tổ chức, phạm vi, hóa đơn tham gia kỳ mở thưởng đầu tiên

Ngày bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn”: 15h00 ngày 31/10/2022.

Phạm vi: Toàn bộ hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, các Chi cục Thuế quận/huyện/khu vực/TP Thủ Đức quản lý và hóa đơn đó được cơ quan thuế cấp mã từ thời điểm 00 giờ 00 phút 00 giây ngày 01/4/2022 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/6/2022 (Quý II năm 2022).

4. Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022 (đt 1) là 155.000.000đ.

01 giải Nhất   50.000.000đ.

03 giải Nhì   10.000.000đ/ giải.

05 giải Ba   5.000.000đ/ giải.

50 giải Khuyến khích   1.000.000đ/ giải.

Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” theo từng đợt mở thưởng được đăng tải trên website Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (https://tphcm.pdt.gov.vn, http://hcmtax.gov.vn) Fanpage Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (https://facebook.com/CucThueHCM), Zalo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

5. Công bố kết quả và trao thưởng

Công bố kết quả trúng thưởng:

Kết quả công bố trúng thưởng được thực hiện ngay sau khi kết thúc bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” cho kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022, Thư ký Hội đồng giám sát thông qua Biên bản xác nhận kết quả. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công khai kết quả tại website và mạng xã hội của Cục Thuế.

Trường hp phát hiện hóa đơn trúng thưởng là hóa đơn bất hp pháp thì Hội đồng giám sát sẽ hủy kết quả giải thưởng đối với hóa đơn đó.

Tổ chức trao thưng và trả thưởng:

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thông báo đến người trúng thưởng bằng các hình thức điện tử hoặc thông báo giấy (nếu cần) nhằm bảo đảm sự thuận lợi cho người trúng thưởng.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản.

Người trúng thưởng của kỳ mở thưng đầu tiên năm 2022 có trách nhiệm liên hệ, cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận thưởng về Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (Phòng Tài vụ quản trị ấn chỉ), địa chỉ số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2022, quá thời hạn này kết quả trúng thưởng hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Lưu ý:

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ khu trừ tại nguồn để thực hiện nghĩa vụ về thuế TNCN đối với Người trúng thưng nhận giải thưởng lớn hơn 10 triệu đồng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho Người trúng thưởng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.