Open navigation

Công văn 431/TCT-TVQT ngày 15/02/2023 Thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/TCT-TVQT

V/v Thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023, cụ thể như sau:

STT

Tên loại tem

Ký hiệu mẫu

Kỹ hiệu

Số lượng (tem)

Từ số

Đến số

Giá bán tem (đồng/tem)

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

1

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng dán bng máy

TR01C

AA/2023

19.452.000

1

19.452.000

364,8

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

2

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bằng máy

TR02C

AA/2023

8.160.000

1

8.160.000

374,2

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

3

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bằng tay

TR01T

AA/2023

12.559.000

1

12.559.000

301,4

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

4

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bng tay

TR02T

AA/2023

6.952.000

1

6.952.000

301,4

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

5

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bng máy (tem cắt rời)

TR01R

AA/2023

3.240.000

1

3.240.000

24

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, TVQT (AC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Thành

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.