Open navigation

Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/07/2023 Điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/LĐTBXH-BHXH

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 6 năm 2023 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, các quy định tại Nghị định và Thông tư được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Về văn bản số 2122/BHXH-CSXH ngày 12/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ khoản 3 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội: “Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH nêu trên, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c)
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
 - Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Bá Hoan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.