Open navigation

Công văn 2502/TCHQ-GSQL ngày 25/05/2023 Xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2502/TCHQ-GSQL

V/v xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 567/HQKH-NV ngày 14/4/2023 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý hàng tạm nhập bị thất lạc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa tạm nhập để thực hiện dự án, thi công công trình tại thời điểm tạm nhập:

- Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định hồ sơ hải quan bao gồm văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Mục VII Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định mặt hàng container nhập khẩu phải được chứng nhận hoặc công bố hợp quy.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra hồ sơ hải quan tạm nhập 03 container theo báo cáo tại công văn 567/HQKH-NV nêu trên để đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các quy định về chính sách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng tạm nhập.

2. Về việc xử lý đối với hàng hóa tạm nhập bị thất lạc:

Theo báo cáo tại hồ sơ vụ việc, hàng hóa tạm nhập (mã loại hình G12) để phục vụ thi công dự án, không phải tạm nhập container theo hình thức phương tiện quay vòng. Tuy nhiên, qua rà soát hệ thống vasscm, e-manifest thì container ký hiệu TCLV 3329997 đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngày 08/7/2022 theo hàng hóa xuất khẩu tại cảng Cát Lái mà không làm thủ tục hải quan tái xuất hàng tạm nhập (mã loại hình G22) theo quy định.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ nguyên nhân thất lạc, việc sử dụng đúng mục đích hàng hóa tạm nhập. Trường hợp xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm về việc sử dụng hàng hóa không đúng mục đích, không khai hải quan khi tái xuất hàng tạm nhập thì xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý cập nhật trên Hệ thống (ghi số quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền vào tờ khai hải quan tạm nhập ban đầu) thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11 để theo dõi, thanh khoản hàng tạm nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.