Open navigation

Công văn 6022/BTTTT-KHTC ngày 14/12/2022 Hướng dẫn triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6022/BTTTT-KHTC

V/v hướng dẫn triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ[1], thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành một số văn bản hướng dẫn việc triển khai nền tảng địa chỉ số. Căn cứ tình hình thực tế triển khai tại các địa phương và các văn bản phản ánh ý kiến của một số Sở TT&TT về khó khăn trong triển khai địa chỉ số, Bộ TT&TT có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung triển khai thông báo, gắn biển địa chỉ số, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TT&TT, chính quyền cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và thực hiện:

a) Đối với các địa chỉ số đã có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo (có địa chỉ hành chính cụ thể như số nhà, tên đường, hoặc có thông tin chủ địa chỉ trên địa bàn): khẩn trương thông báo địa chỉ số đến từng chủ địa chỉ để khai thác, sử dụng. Hoàn thành thông báo đến tất cả các địa chỉ đủ điều kiện này trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.

b) Đối với các địa chỉ số còn lại (chưa có đủ các trường thông tin cần thiết để thực hiện thông báo): khẩn trương rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số đảm bảo đủ điều kiện để thông báo đến từng chủ địa chỉ. Hoàn thành việc rà soát, cập nhật thông tin và thông báo địa chỉ số đến tất cả các đối tượng nhà ở, trụ sở cơ quan tổ chức, cơ sở kinh tế, xã hội, dân sinh còn lại trên địa bàn trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2. Bộ TT&TT thống nhất lùi thời hạn áp dụng chỉ tiêu “100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ” quy định tại điểm đ, tiêu chí 4, phụ lục 2 của Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ TT&TT đến ngày 01 tháng 7 năm 2023. Các cơ quan liên quan khi xem xét công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 thì chưa xét chỉ tiêu này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan và chính quyền cấp huyện, xã đẩy mạnh triển khai nội dung về địa chỉ số quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về TT&TT thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT&TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

3. Để lập dự toán kinh phí triển khai nền tảng địa chỉ số, đề nghị địa phương căn cứ nội dung, nhiệm vụ giao cho các địa phương thực hiện tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ TT&TT và các văn bản liên quan. Đối với các nội dung thuộc Quyết định số 392/QĐ-BTTTT yêu cầu triển khai năm 2022 nhưng chưa thực hiện thì đề nghị lập dự toán kinh phí để tiếp tục thực hiện trong năm 2023. Đối với nội dung triển khai địa chỉ số trong phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề nghị căn cứ thêm quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ TT&TT và Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính để thực hiện. Mức chi thực hiện các nội dung về địa chỉ số, bản đồ số theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật về tài chính, đấu thầu. Trên cơ sở kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số và bản đồ số được duyệt và điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bố trí kinh phí theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Về ý kiến đề nghị hướng dẫn nội dung chi tiết triển khai việc thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương, Bộ TT&TT có ý kiến các địa phương xem xét điều kiện thực tế để triển khai, các hoạt động cụ thể để thông báo, gắn biển địa chỉ số có thể gồm một số nội dung như:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, truyền thông rộng rãi (hội thảo, tọa đàm, báo, đài PT-TH, truyền thông cơ sở, v.v….) về địa chỉ số và nền tảng địa chỉ số để cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu và sử dụng, khai thác;

- Tổ chức và triển khai lực lượng nhân sự thực hiện việc thông báo địa chỉ số tới từng chủ địa chỉ (khuyến khích sử dụng Tổ công nghệ số cộng đồng; yêu cầu mỗi nhân sự đều phải có và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android hoặc IOS);

- Tập huấn cho lực lượng nhân sự thực hiện việc thông báo địa chỉ số (đảm bảo thành thạo việc cài đặt, sử dụng ứng dụng địa chỉ số trên điện thoại thông minh và trên web để thực hiện thông báo địa chỉ số);

- Biên tập, in ấn các tài liệu liên quan (phiếu xác nhận thông báo địa chỉ số; tài liệu tập huấn; tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng, nền tảng địa chỉ số; và các tài liệu liên quan khác);

- Tiền công, bồi dưỡng cho nhân lực thực hiện việc thông báo địa chỉ số;

- Thiết kế mẫu biển địa chỉ số của địa phương (nếu không sử dụng mẫu biển của Bộ TT&TT).

- Đặt hàng sản xuất hoặc mua biển địa chỉ số (trừ trường hợp sử dụng kinh phí xã hội hóa để sản xuất/mua biển địa chỉ số);

- Tiền công, bồi dưỡng cho nhân lực thực hiện việc lắp đặt biển địa chỉ số;

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thông báo, gắn biển địa chỉ số;

- Thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu địa chỉ số cho các đối tượng có thông tin thay đổi hoặc chưa chính xác và khảo sát gán địa chỉ cho các đối tượng mới chưa có trong CSDL địa chỉ số.

- Các nội dung, hoạt động khác phục vụ công tác thông báo, gắn biển địa chỉ số. Đối với các nội dung khác thuộc kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số, kế hoạch triển khai nền tảng bản đồ số, đề nghị địa phương căn cứ nội dung theo kế hoạch được Bộ TT&TT phê duyệt và kế hoạch cụ thể của địa phương để lập dự toán, phê duyệt kinh phí thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở TT&TT, chính quyền cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn theo các văn bản mà Bộ TT&TT đã hướng dẫn (Quyết định số 392/QĐ- BTTTT ngày 02/3/2022 phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia; Công văn số 4682/BTTTT-KHTC ngày 16/9/2022 ban hành mẫu biển và hướng dẫn thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số; …). Việc triển khai nên làm từ điểm đến rộng, trước hết chọn một số huyện, xã có điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thí điểm, từ đó đúc rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn tỉnh. Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo VNPost lựa chọn một số tỉnh, huyện để triển khai thí điểm đảm bảo thành công, trên cơ sở đó nhân rộng triển khai trên cả nước. Đối với các nội dung thuộc các Quyết định số 392/QĐ-BTTTT và Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT yêu cầu thời hạn hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa hoàn thành thì tiếp tục đẩy nhanh thực hiện trong năm 2023, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

5. Bộ TT&TT đã chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp thu các ý kiến phản ánh của các Sở TT&TT trong quá trình triển khai nền tảng địa chỉ số tại địa phương, thực hiện điều chỉnh, bổ sung các trường thông tin cần thiết và hướng dẫn chi tiết hơn việc sử dụng phần mềm ứng dụng địa chỉ số do Bưu điện cung cấp để thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số cho các đối tượng là cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông khi tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số Bưu điện bàn giao và nhân sự thực hiện công tác thông báo, gắn biển địa chỉ số tại địa phương (Chi tiết các tài liệu hướng dẫn bản cập nhật mới có thể tải từ địa chỉ https://diachiso.gov.vn/#/support). Đối với kiến nghị của một số địa phương về hoàn thiện tính năng cấp mới, cập nhật địa chỉ số, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đang nâng cấp tính năng này để tạo thuận lợi hơn cho cán bộ chức năng (như địa chính cấp xã …) hoặc người dân có thể đăng ký cấp mới địa chỉ số với thông tin tọa độ theo hệ tọa độ WGS84 của nền tảng địa chỉ số. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ có tài liệu hướng dẫn chi tiết và sẵn sàng cấp tài khoản xác thực địa chỉ số cho các cán bộ của Sở TT&TT hoặc cán bộ chức năng ở huyện, xã được Sở TT&TT giới thiệu để thực hiện xác thực địa chỉ số. Đề nghị các Sở TT&TT và các cấp chính quyền huyện, xã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh/thành phố để tổ chức triển khai thực hiện (Danh sách các nhân sự đầu mối của Bưu điện tại từng tỉnh/thành phố triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số kèm theo).

Bộ TT&TT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Đức Long;
- Sở TT&TT các tỉnh/thành phố;
- Tổng công ty VNPost;
 - Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức Long

 

 PHỤ LỤC : ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ TẠI 63 BƯU ĐIỆN TỈNH/THÀNH PHỐ

STT

BĐT/TP

Đầu mối đơn vị

Họ tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

An Giang

Huỳnh Châu Khánh

Phó Giám đốc

0918182424

khanhhc.bdag@vnpost.vn

Nguyễn Thanh Sơn

Phó phòng KTNV

0888577011

sonnt.bdag@vnpost.vn

Võ Thành Mộng

Chuyên viên Phòng KTNV

0374602103

mongvt.bdag@vnpost.vn

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dương Minh Chính

Phó Giám đốc

0913841087

chinhdm.brvt@vnpost.vn

Đoàn Hoàng Trúc

Chuyên viên CNTT

0913949696

trucdh.brvt@vnpost.vn

3

Bắc Giang

Hứa Đình Thuyên

Giám đốc

0913270076

thuyenhd.bdbg@vnpost.vn

Nguyễn Đức Huy

Phó phòng KTNV

0918334277

huynguyen@bacgiang.vnpost.vn

4

Bắc Kạn

Hà Thị Hiền

Giám đốc

0915008080

hienht.bdbk@vnpost.vn

Dương Văn Duy

TP KTNV

0913270188

duydv.bdbk@vnpost.vn

Lèo Văn Học

Chuyên viên tin học

0913912666

 hoclv.bdbk@vnpost.vn

5

Bạc Liêu

Sơn Minh Vương

Phó GĐ phụ trách

0913692949

vuongsm.bdbl@vnpost.vn

Bùi Vũ Phương

Phó phòng KTNV

0858040181

phuongbv.bdbl@vnpost.vn

6

Bắc Ninh

Nguyễn Đức Trinh

Giám đốc

0943908809

trinhnd.bdbn@vnpost.vn

Đỗ Anh Tuấn

Phó Phòng KTNV

0912550555

tuanda.bdbn@vnpost.vn

Nguyễn Hữu Phước

Chuyên viên CNTT

0868994868

huuphuoc412@gmail.com

7

Bến Tre

Nguyễn Thị Nhanh

Phó GĐ phụ trách

0918262610

nhanhnt.bdbt@vnpost.vn

Lê Đức Minh

TP KTNV

0933048333

minhld.bdbt@vnpost.vn

Đào Văn Tuấn

Chuyên viên Phòng KTNV

0944522616

tuandv.bdbt@vnpost.vn

8

Bình Định

Nguyễn Gia Bình

Giám đốc

0934796005

binhng.bdbdh@vnpost.vn

Hồ Thị Như Thoa

Phó phòng KTNV

0914015216

thoahtn.bdbdh@vnpost.vn

Vũ Xuân Quang

CS Phòng KTNV

0919669448

quangvx.bdbdh@vnpost.vn

9

Bình Dương

Võ Khắc Thành

Phó GĐ Bưu điện tỉnh

0913905039

thanhvk.bdbd@vnpost.vn

Võ Thanh Phương

Phó phòng KTNV

0918931139

phuongvt.bdbd@vnpost.vn

10

Bình Phước

Huỳnh Như Quỳnh

Phó giám đốc Phụ trách

0918954699

quynhhn.bdbp@vnpost.vn

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Trưởng phòng KTNV

0948814141

tuyenntm.bdbp@vnpost.vn

Nguyễn Minh Kha

Phó phòngKTNV

0915848686

khanm.bdbp@vnpost.vn

11

Bình Thuận

Lê Tấn An

Giám đốc

0918268126

anlt.bdbtn@vnpost.vn

Trần Viết Lãm

Phó phòng KTNV

0987872289

it.bdbtn@vnpost.vn

Nguyễn Xuân Hải

Chuyên Viên

0946922446

hainx.bdbtn@vnpost.vn

12

Cà Mau

Trần Trọng Hưởng

Phó giám đốc

0913893216

huongtt.bdcm@vnpost.vn

Trương Công Ty

Phó phòng KTNV

0913986997

tytc.bdcm@vnpost.vn

Trần Anh Ngọc

Chuyên viên PKTNV

0917531333

ngocta.bdcm@vnpost.vn

13

Cần Thơ

Nguyễn Văn Ít

Giám đốc

0913723033

itnv.bdct@vnpost.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng KTNV

0907005008

hungnm.bdct@vnpost.vn

14

Cao Bằng

Lưu Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0915858988

huyenltt.bdcb@vnpost.vn

Hà Thị Lệ

Phó trưởng phòng KTNV

0912246199

leht.bdcb@vnpost.vn

Nông Ngọc Huấn

CV phòng KTNV

0947261888

huannongcb93@gmail.com

15

Đà Nẵng

Nguyễn Thị Khánh Nga

Giám đốc BĐT

0913405111

ngantk.bddn@vnpost.vn

Trần Trung Hiếu

Tổ trưởng Tổ tin học

0914780888

hieutt.bddn@vnpost.vn

16

Đắk Lắk

Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc BĐT

0935820035

dungna.bdbdh@vnpost.vn

Phan Mạnh Hùng

Chuyên viên phòng KTNV

0913484080

hungpm.bddl@vnpost.vn

17

Đắk Nông

Lê Văn Hùng

Giám đốc BĐT

0913474519

hunglv.bddng@vnpost.vn

Phạm Đức Trọng

Phó PT KTNV

0935708709

trongpd.bddng@vnpost.vn

 

 

Hoàng Thị Kim Oanh

Chuyên vien phòng KTNV

 0919255775

oanhhtk.bddng@vnpost.vn

18

Điện Biên

Đinh Thị Minh Yến

Phó giám đốc BĐT

0916540540

yendtm.bddb@vnpost.vn

Cà Quang Thắng

Phó phòng KTNV

0916096091

thangcq.bddb@vnpost.vn

Phí Văn Thường

Chuyên viên phòng KTNV

0788083840

thuongpv.bddb@vnpost.vn

19

Đồng Nai

Nguyễn Như Thuận

Giám đốc BĐT

0913437437

thuannn.bddni@vnpost.vn

Lê Huy Hùng

Phó Phòng KTNV

0918806600

hunglh.bddni@vnpost.vn

20

Đồng Tháp

Võ Trường Phi

Phó giám đốc

0939810909

phivt.bddt@vnpost.vn

Nguyễn Minh Bảo

Phó phòng KTNV

0903794369

baonm.bddt@vnpost.vn

21

Gia Lai

Nguyễn Cường

Giám đốc BĐT

0942877888

cuongnguyen.bdkt@vnpost.vn

Mai Thanh Bình

Chuyên viên tin học

0905051186

binhmt.bdgl@vnpost.vn

22

Hà Giang

Ninh Viết Tân

Phó giám đốc

0912282025

tannv.bdhg@vnpost.vn

Đào Anh Toàn

CV IT phòng KTNV

0942999911

toanda@gmail.com

23

Hà Nam

Bùi Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0913549798

tuanba.bdhnm@vnpost.vn

Nguyễn Tuấn Hùng

Phó phòng KTNV

0912429828

hungnt.bdhnm@vnpost.vn

24

Hà Nội

Nguyễn Hùng Sơn

Giám đốc

0913292003

sonnh.bdhn@vnpost.vn

Nguyễn Đình Thảo

Phó phòng KTNV

0912472288

thaond.bdhn@vnpost.vn

25

Hà Tĩnh

Nguyễn Long Giang

Giám đốc BĐT

0948080888

giangnt.bdht@vnpost.vn

Lê Đức Anh

CV IT phòng KTNV

0945999358

it.bdht@vnpost.vn

26

Hải Dương

Đào Duy Toàn

Phó giám đốc BĐT

0916842999

toandd@vnpost.vn

Nguyễn Xuân Thắng

Chuyên viên KTNV

0938387290

thangnguyenkma@gmail.com

27

Hải Phòng

Đỗ Khắc Chất

Giám đốc BĐT

0913242299

chatdk.bdhp@vnpost.vn

Trần Xuân Hưng

CV IT phòng KTNV

0911262505

hungtink9@gmail.com

28

Hậu Giang

Phạm Giang Sơn

Giám đốc 

0918594959

sonpg.bdhgg@vnpost.vn

Cao Quốc Định

Trưởng phòng KTNV

0916255552

dinhcq.bdhgg@vnpost.vn

29

Hòa Bình

Bùi Mạnh Hùng

Phó Giám Đốc

0912452589

Hungbm.bdhb@vnpost.vn

Nguyễn Quốc Cường

Phó phòng KTNV

0914468068

Cuonghb96@gmail.com

30

Hưng Yên

Đỗ Văn Tư

Giám đốc 

0912337789

tudv.bdhy@vnpost.vn

Ngô Văn Hảo

Phó phòng KTNV

0915140185

haonv.bdhy@vnpost.vn

31

Khánh Hòa

Ung Thị Vân

Giám đốc 

0913464363

vanut.bdkh@vnpost.vn

Huỳnh Hồng Sơn

Phó phòng KTNV

0914456571

sonhh.bdkh@vnpost.vn

32

Kiên Giang

Trần Văn Chính

Phó Giám đốc

0913848027

chinhtranbdkg@gmail.com

Lê Chí Công

Trưởng phòng KTNV

0918213939

conglc.bdkg@vnpost.vn

33

Kon Tum

Nguyễn Sỹ Trung

Phó giám đốc

0945254289

trungns.bdkt@vnpost.vn

Trần Mạnh Thanh

Phó phòng KTNV

0901979969

thanhtm.bdkt@vnpost.vn

Bùi Hữu Bình

CV Phòng KTNV

0935028579

binhbh.bdkt@vnpost.vn

34

Lai Châu

Hà Huy Mùi

Phó giám đốc

0915774222

muihh.bdlc@vnpost.vn

Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng KTNV

0902161569

hainq.bdlc@vnpost.vn

Phạm Thành Công

CV phòng KTNV

0916801001

congpt.bdlc@vnpost.vn

35

Lâm Đồng

Vũ Xuân Việt

Giám đốc

0919256356

vietvx.bdld@vnpost.vn

Lê Trần Anh Tuấn

Tổ trưởng tổ Tin học

0916232119

tuanlta.bdld@vnpost.vn

Bùi Phúc Nguyên

Cán sự công nghệ

0836676279

nguyendl2106@gmail.com

36

Lạng Sơn

Phạm Thị Thanh Xuân

Giám đốc

0913376688

xptt6688@gmail.com

Phạm Văn Lộc

Phó phòng KTNV

0948300300

it.bdls@vnpost.vn

Nguyễn Việt Tiến

CV phòng KTNV

0912871983

ktnvbdtls@gmail.com

37

Lào Cai

Trần Minh Quang

Giám đốc

0913096666

quangtm@vnpost.vn

Nguyễn Văn Nam

Phó phòng KTNV

0918882305

namnv.bdlci@vnpost.vn

38

Long An

Lại Thị Kim Thoa

Phó giám đốc BĐT

0917095777

thoaltk.bdla@vnpost.vn

Trịnh Hồng Hiệp

Phó phòng KTNV

0946832888

it.bdla@vnpost.vn

39

Nam Định

Vũ Thị Châu Giang

Phó giám đốc

0915770099

giangvc.ndh@gmail.com

Trần Thị Thảo

Trưởng phòng KTNV

0947133868

thaott.bdnd@gmail.com

Bùi Mạnh Thảo

Chuyên viên phòng KTNV

0833252699

buimanhthao@gmail.com

40

Nghệ An

Lê Đình Chiến

Phó giám đốc

0913274275

chienld.bdna@vnpost.vn

Lê Trung Việt 

Phó phòng KTNV

0916544789

letrungvietvn@gmail.com

41

Ninh Bình

Phạm Ngọc Anh

Phó giám đốc

0912987979

anhpn.bdnb@vnpost.vn

Vũ Đức Tuyến

Phó phòng KTNV

0919856600

tuyenvd.bdnb@vnpost.vn

42

Ninh Thuận

Nguyễn Việt Sơn

Giám đốc BĐT

0913882011

sonnv.bdnt@vnpost.vn

Lê Thị Bích Huyền

Trưởng phòng KTNV

0918772142

huyenltb.bdnt@vnpost.vn

Ngô Ngọc Đông Hải

Cán sự CNTT

0901235977

hainnd.bdnt@vnpost.vn

43

Phú Thọ

Lê Việt Anh

Giám đốc BĐT

0912595222

anhlv.bdpt@vnpost.vn

Trịnh Đăng Khoa

Tổ trưởng Tổ Tin học

0948511102

khoatd.bdpt@vnpost.vn

44

Phú Yên

Huỳnh Công Định

Phó giám đốc BĐT

0913495375

dinhhc.bdpy@vnpost.vn

Nguyễn Ngọc Trinh

CV phòng KTNV

0915829218

trinhnn.bdpy@vnpost.vn

45

Quảng Bình

Nguyễn Quang Phúc

Giám đốc BĐT

0911314567

phucnq.bdqb@vnpost.vn

Nguyễn Đức Thuận 

Phó phòng KTNV

0912747767

thuannd.bdqb@vnpost.vn

Lê Thái Thành

Chuyên viên phòng KTNV

0916967117

thanhlt.bdqb@vnpost.vn

46

Quảng Nam

Trần Việt Hùng

Giám đốc BĐT

0906491666

hungtv.bdqn@vnpost.vn

Đinh Ngọc Hòa

CV Phòng KTNV

0905888821

dinhngochoa86@gmail.com

47

Quảng Ngãi

Phan Thị Hồng Minh

Giám đốc BĐT

0914091175

hongminh.qni@gmail.com

Trương Công Ngoan

CV Phòng KTNV

0914740770

ngoantc.bdqni@vnpost.vn

48

Quảng Ninh

Nguyễn Thị Hồng Loan

Phó giám đốc

0912036036

loannth.bdqnh@vnpost.vn

Đặng Tiến Dũng

Chuyên viên Phòng KTNV

0943661506

dungdtnd91@gmail.com

49

Quảng Trị

Lê Thị Hà Nhung

Giám đốc BĐT

0914226227

nhunglth.bdqt@vnpost.vn

Nguyễn Thị Lan Phương

Trưởng phòng KTNV

0917988628

lphuongp@gmail.com

Trần Đức Tiến Toàn

Chuyên viên

0964733850

trandttoan@gmail.com

50

Sóc Trăng

Lê Huỳnh Ngọc Trúc

Phó giám đốc

0946488777

truclhn.bdst@vnpost.vn

Châu Dương Lâm

Phó phòng KTNV

0948695625

chauduonglam@gmal.com

Lê Tuấn

Chuyên viên

0913557331

ltuan160997@gmail.com

51

Sơn La

Hoàng Đình Hiệp

Phó GĐ Bưu điện tỉnh

0913252217

hiephd.bdsl@vnpost.vn

Lò Cường Đức

Phó phòng KTNV

0836496666

duclc.bdsl@vnpost.vn

52

Tây Ninh

Nguyễn Tấn Phong

Phó giám đốc

0913884057

phongnt.bdtn@vnpost.vn

Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng KTNV

0946456767

haint.bdtn@vnpost.vn

Đặng Hoàng Thân

CV phòng KTNV

0919169060

dhthan@gmail.com

53

Thái Bình

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giám đốc

0912539136

oanhntk.bdtb@vnpost.vn

Nguyễn Văn Quyên

Trưởng phòng KTNV

0912839919

quyennv.bdtb@vnpost.vn

Vũ Xuân Trường

Chuyên viên

0911145916

truongvx.bdtb@vnpost.vn

54

Thái Nguyên

Nguyễn Thuý Ngọc

Phó giám đốc

0913284992

ngocnt.bdtnn@vnpost.vn

Đặng Thế Anh

Phó phụ trách phòng KTNV

0941495000

anhdt.bdtnn@vnpost.vn

Nguyễn Minh Đức

Chuyên viên CNTT

0916427667

ducnm1201@gmail.com

55

Thanh Hóa

Trịnh Phương Nam

Phó giám đốc

0912582789

namtp.bdth@vnpost.vn

Mai Văn Thiện

Phó phòng KTNV

0919035102

thienmv.bdth@vnpost.vn

Hoàng Văn Hà

Chuyên viên CNTT

0947883323

hahv.bdth@vnpost.vn

56

Thừa Thiên Huế

Võ Hoài Trung

Phó giám đốc

0914037777

trungvh.bdtth@vnpost.vn

Mai Văn Mười

Trưởng phòng KTNV

0905131619

muoimv.bdtth@vnpost.vn

Âu Thái Tuấn

Chuyên viên KTNV

0914114441

tuanat.bdtth@vnpost.vn

57

Tiền Giang

Nguyễn Diễm Trân Châu

Phó Giám đốc PT

0919826444

chaundt.bdtg@vnpost.vn

Hồ Kim Ngân

Phó phòng KTNV

0834010999

nganhk.bdtg@vnpost.vn

 

Nguyễn Thái Vinh

Chuyên viên phòng KTNV

0919189237

vinhnt.bdtg@vnpost.vn

58

TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Minh Trang

Phó Giám đốc

0913118555

trangntm.bdhcm@vnpost.vn

Lưu Triệu Cơ

Phó Phòng KTNV

0918091888

colt.bdhcm@vnpost.vn

Nguyễn Hoàng Anh

Chuyên viên KTNV

0974083166

n.hoanganh01091982@gmail.com

59

Trà Vinh

Trần Tố Phương

Phó Giám đốc 

0919481000

phuongtt.bdtv@vnpost.vn

Phan Việt Tân

Phó phòng KTNV

0943954444

tanpv.bdtv@vnpost.vn

60

Tuyên Quang

Ngụy Thu Thủy

Phó Giám đốc BĐT

0915475767

thuynt.bdtq@vnpost.vn

Mai Thanh Tùng

Phó trưởng phòng KTNV

0919232089

tungmt.bdtq@vnpost.vn

61

Vĩnh Long

Nguyễn Quốc Đạt

Phó Giám đốc

0913889196

datnq.bdvl@vnpost.vn

Nguyễn Văn Lập

Phó phòng KTNV

0913889485

lapnv.bdvl@vnpost.vn

62

Vĩnh Phúc

Lê Thị Mai Hương

Phó Giám đốc

0912940989

huongltm.bdvp@vnpost.vn

Nguyễn Quốc Huy

Phó Phòng KTNV

09313625566

huynq.bdvp@vnpost.vn

Nguyễn Cường Tuấn

Chuyên viên KTNV

0834283233

tuanncbdvp@gmail.com

63

Yên Bái

Nguyễn Thị Loan

Phó GĐ BĐT

0912510667

loannt.bdyb@vnpost.vn

Ngô Quang Sơn

Chuyên viên KTNV

0919750805

son.bdyb@gmail.com

 [1] Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu mỗi hộ gia đình phải có một địa chỉ số; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của TTgCP phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó giao Bộ TT&TT hướng dẫn, tổ chức triển khai gắn mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.