Open navigation

Công văn 3346/TCT-CS ngày 07/08/2023 Chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/TCT-CS

V/v chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Ngân hàng Standard Chartered về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam (công văn photo kèm theo). Nội dung công văn như sau:

1. Vướng mắc của Ngân hàng:

Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Chartered (Việt Nam) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo hình thức Ngân hàng 100% vốn nước ngoài Số 236/GP-NHNN ngày 8/9/2008 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104005497 ngày 11/3/2009.

Standard Chartered UK trước đây sở hữu 100% Standard Chartered Việt Nam, đã chuyển nhượng 100% vốn của mình tại Standard Chartered Việt Nam cho Ngân hàng Standard Chartered Bank Singapore Limited - một ngân hàng con được thành lập tại Singapore của Standard Chartered UK. Việc thay đổi chủ sở hữu này đã được cập nhật tại GCNĐKDN bản sửa đổi lần thứ 16 ngày 13/12/2021 của Standard Chartered Việt Nam.

Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, Ngân hàng đang gặp vướng mắc về việc xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng. Ngân hàng Standard Chartered xin được hướng dẫn cụ thể rằng các quỹ dự trữ bắt buộc của Standard Chartered Việt Nam lập theo quy định Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm chuyển nhượng vốn và quỹ dự phòng chênh lệch tỷ giá sẽ được tính vào nguyên giá của phần vốn chuyển nhượng.

2. Căn cứ pháp lý liên quan về chính sách thuế và vấn đề lấy ý kiến:

- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

- Căn cứ Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về cách xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng Standard Chartered Bank UK (sở hữu 100% Standard Chartered Việt Nam) chuyển nhượng 100% vốn của mình cho Ngân hàng Standard Chartered Bank Singapore Limited thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Như vậy các quỹ dự trữ bắt buộc của Standard Chartered Việt Nam lập theo quy định Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm chuyển nhượng vốn và quỹ dự phòng chênh lệch tỷ giá có được tính là phần vốn góp của tổ chức tín dụng khi xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng hay không?

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện, Tổng cục Thuế kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về vấn đề nêu trên của Ngân hàng Standard Chartered. Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế (1A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 10/8/2023.

Trân trọng sự phối hợp công tác của Quý cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để tgyk);
 - Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.