Open navigation

Công văn 2882/HQTPHCM-GSQL ngày 10/10/2023 Trả lời câu hỏi chuẩn bị Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2882/HQTPHCM-GSQL

V/v trả lời câu hỏi chuẩn bị Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp Công văn số 1665/ITPC-XTĐT ngày 02/10/2023 của Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Cụ thể:

- Đối với trường hợp: “Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;” thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

- Đối với trường hợp: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;” thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.

- Đối với trường hợp: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Trường hợp xác định thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ.

Trong quá trình thực hiện đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có chỉ đạo Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, để báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung chung với việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã và đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan, và nhiều hội nghị, hội thảo với cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, đảm bảo cơ sở pháp lý cũng như tạo thuận lợi thương mại.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức họp các đơn vị có liên quan, tích cực nghiên cứu, phân tích để có đánh giá tổng thể việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ từ trước đến nay, đồng thời tham mưu báo cáo Tổng cục Hải quan phương án thay thế trong trường hợp bãi bỏ điểm c khoản 1 điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, sao cho đảm bảo tính pháp lý, tránh xáo trộn gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Đối với ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp Nhật Bản, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổng hợp để báo cáo Tổng cục Hải quan.

2. Về kiến nghị liên quan việc kiểm tra hải quan:

- Về phản ảnh khu vực kiểm hóa không đủ không gian, bị ướt mưa, thiếu trang thiết bị xếp dỡ: do doanh nghiệp không nêu rõ địa bàn nào nên Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể chuyển ý kiến của doanh nghiệp đến các đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng để khắc phục tình trạng này, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ doanh nghiệp được tốt hơn. Đề nghị doanh nghiệp có ý kiến trực tiếp đến doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để được xử lý.

- Về phản ảnh việc kiểm tra hải quan làm kéo dài thời gian: hiện nay, tại các Chi cục đều có công khai số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Chi cục. Do vậy, trong trường hợp doanh nghiệp cần trao đổi ý kiến có thể gọi cho Cán bộ Lãnh đạo phụ trách để được hỗ trợ.

Ngoài ra, tại Điều 102 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy kèm sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa gửi Cục hải quan nơi có công trình, cơ sở sản xuất, nhà máy để được xem xét công nhận.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL.Thủy (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Nghiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.