Open navigation

Công văn 4954/TCT-KK ngày 06/11/2023 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4954/TCT-KK

V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre.
Địa chỉ: Lô E4,E5,E10,E1 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/2023-KT-PKBT ngày 21/09/2023 của Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre về kê khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT và đề nghị hoàn sau khi đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cán cứ khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre phát hiện một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào bị bỏ sót phát sinh từ tháng 04/2023 vào kỳ tính thuế tháng 06/2023, sau khi Cục Thuế tỉnh Bến Tre đã ban hành kết luận về việc kiểm tra trước hoàn thuế kỳ tháng 04/2023 (ngày 22/6/2023) thì thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 và khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.