Open navigation

Công văn 8482/VPCP-KTTH ngày 21/01/2015 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08_2015_NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8482/VPCP-KTTH

V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10961/BTC- TCHQ ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính bổ sung ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (Tư pháp, Công Thương...) và tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nội dung trình; trong đó cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thực tiễn của nội dung kiến nghị, đề xuất; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Tư pháp, Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.