Open navigation

Công văn 5102/TCT-TTKT ngày 14/11/2023 Hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/TCT-TTKT

V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1868/CTBCA-TTKT ngày 25/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc vướng mắc trong thông tin xác minh hồ sơ hoàn thuế tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 143 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2216; điểm đ.2 khoản 1 Điều 34 và khoản 5 Điều 35 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Ngày 12/10/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3757/TCT-TTKT, Công văn số 6/TCT-TTKT ngày 4/1/2023 gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn căn cứ các quy định pháp luật và hồ sơ thực tế của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam thực hiện:

1. Đối với nội dung kiểm tra trước hoàn, Cục Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn, số thuế không đủ điều kiện được hoàn và ban hành thông báo về số thuế GTGT chưa đủ điều kiện được hoàn theo mẫu số 04/TB-HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC cho người nộp thuế;

2. Đối với nội dung kiểm tra sau hoàn, Cục Thuế xác định số tiền thuế GTGT đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn và ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế theo mẫu số 03/QĐ-THH ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - P.TCTr Vũ Chí Hùn
g (để b/c);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, TTKT
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.