Open navigation

Công văn 3308/HQTPHCM-GSQL ngày 21/11/2023 Hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3308/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Phát Kiến Gia
(Đ/c: 86/5 Thích Qung Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 06112023/CV-PKG/001 ngày 06/11/2023 của Công ty TNHH Phát Kiến Gia đề nghị hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định EVFTA và chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa thuộc danh mục tại Phụ lục V Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định EVFTA: người khai hải quan nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan theo quy định của Hiệp định thương mại tự do EVFTA.

Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa thuộc danh mục tại Phụ lục V Thông tư số 33/2023/TT-BTC: người khai hải quan nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan theo quy định của Hiệp định thương mại tự do EVFTA hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu phát hành đáp ứng các thông tin tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư nêu trên.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL.Mạnh (03b)

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.