Open navigation

Công văn 3310/HQTPHCM-GSQL ngày 21/11/2023 Thực hiện hợp đồng gia công

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3310/HQTPHCM-GSQL 

V/v thực hiện hợp đồng gia công

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật VIJA
Đ/c: Số 78, Đại lộ Độc lập, Thống Nhất 2, Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

Phúc đáp Công văn số 1411/CV ngày 14/11/2023 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 178 Luật Thương mại thì “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

- Tại khoản 1 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất gồm:

a) Nguyên liệu, bán thành phẩm, linh kiện, cụm linh kiện trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất để cấu thành sản phẩm xuất khẩu”.

b) Vật tư trực tiếp tham gia vào quá trình gia công, sản xuất nhưng không chuyển hóa thành sản phẩm hoặc không cấu thành thực thể sản phẩm xuất khẩu;

c) Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước, nguyên liệu, vật tư tự cung ứng thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu;

d) Vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu;

đ) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, cụm linh kiện nhập khẩu để bảo hành, sửa chữa, tái chế sản phẩm xuất khẩu;

e) Hàng mẫu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu”.

Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ vào thực tế hoạt động thương mại, nếu phù hợp các quy định nêu trên thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 38 đến Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Điều 36 đến Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Chi tiết thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài được quy định tại Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Điều kiện để được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu được quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty tham khảo thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp - PCT (để b/c);
 - Lưu; VT, GSQL.Ngọc (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.