Open navigation

Công văn 5327/TCT-KK ngày 29/11/2023 Khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điều chỉnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5327/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT đối với hóa đơn điều chỉnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2029/CTGLA-KK ngày 19/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển tiếp.

Về kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hải Phòng, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai căn cứ quy định pháp luật, hồ sơ thực tế và tham khảo công văn nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.