Open navigation

Công văn 5334/TCT-KK ngày 29/11/2023 Chuyển trạng thái mã số thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5334/TCT-KK

V/v chuyển trạng thái mã số thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1202/CTSLA-KK ngày 11/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc hỗ trợ khôi phục mã số thuế (MST) cho người nộp thuế.

Căn cứ theo các quy định:

- Điểm a, Khoản 4, Điều 14, và Khoản 3, Điều 16, Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

- Điều 11, Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/1/2022 của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

- Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 3 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 2018/QĐ-TCT ngày 12/12/2018 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về Quy định trách nhiệm về kiểm soát dữ liệu trên Hệ thống các ứng dụng quản lý thuế.

Qua nội dung báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1202/CTSLA-KK và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải thể của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp tỉnh Bảo Lâm:

Theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 14, Thông tư số 105/2020/TT-BTC, Điều 14, Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT đã trích dẫn ở trên, thì Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp tỉnh Bảo Lâm thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông cùng với cơ quan đăng ký hợp tác xã. Hợp tác xã nộp thông báo về việc giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và truyền thông tin sang hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Trên cơ sở thông tin từ Hệ thống thông tin hợp tác xã truyền sang cơ quan thuế thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 16, Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Như vậy, việc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp tỉnh Bảo Lâm thực hiện nộp hồ sơ giải thể trực tiếp tại Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên và Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải thể của người nộp thuế khi chưa nhận được giao dịch của cơ quan đăng ký hợp tác xã là chưa đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 và Điều 11, Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT.

2. Về việc khôi phục trạng thái mã số thuế:

Để hỗ trợ Cục Thuế khắc phục sai sót, Tổng cục Thuế chuyển trạng thái MST của NNT trên từ trạng thái 01 (NNT Ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST) về trạng thái 03 (NNT Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST) trong 3 ngày làm việc để Cục Thuế cập nhật lại thông tin và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế theo quy định. Cục Thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã đóng nhầm mã số thuế và việc cập nhật thông tin của người nộp thuế sau khi Tổng cục Thuế hỗ trợ khôi phục về trạng thái 03 trên hệ thống đăng ký thuế. Đồng thời đề nghị Cục Thuế nghiêm túc chấn chỉnh công chức về việc sai sót trong quá trình cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến thông tin của người nộp thuế và công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.