Open navigation

Công văn 5417/TCT-CS ngày 04/12/2023 Tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5417/TCT-CS 

V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 4546/CTCTH-HKDCN ngày 20/9/2023 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về chính sách giảm tiền thuê đất xã hội hóa đối với Dự án Bệnh viện chuyên khoa tiêu hóa, gan mật Trung Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Pháp luật về thu tiền thuê đất (Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính) đã có quy định về miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất. Chính sách xã hội hóa trong hoạt động y tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính, các văn bản này đã quy định cụ thể về mức miễn, giảm và hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất.

Pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa hiện hành không có quy định về việc nhà đầu tư thực hiện dự án xã hội hóa tiếp tục được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất kể từ thời điểm dự án hoàn thành đưa vào hoạt động trong trường hợp đã bị thu hồi số tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo quy định do chậm triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Cục Quản lý, giám sát Chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.