Open navigation

Công văn 5455/TCT-KK ngày 05/12/2023 Khai thuế đối với hoạt động khai thác cát

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5455/TCT-KK

V/v khai thuế đối với hoạt động khai thác cát

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 
(Địa chỉ: Km6+500 Đại Lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3110/TCT-LĐ ngày 31/10/2023 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về kê khai và nộp thuế khai thác cát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 44, khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh;

- Tại Khoản 1, khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

- Tại Khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh;

- Tại Khoản 8, 9 Điều 3 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về giải thích từ ngữ;

- Tại Khoản 1, 2 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính;

- Tại Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng;

- Tại Điều 15 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế tài nguyên;

- Tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (sau đây gọi là Tổng công ty) có trụ sở chính tại Hà Nội và có hoạt động khai thác cát tại Đồng Tháp nhưng không thành lập Chi nhánh tại Đồng Tháp thì Tổng công ty phải thực hiện đăng ký địa điểm kinh doanh tại Đồng Tháp theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế cho hoạt động khai thác cát tại địa điểm kinh doanh như sau:

1. Kê khai, nộp thuế cho cơ quan thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác:

- Thuế tài nguyên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Phí bảo vệ môi trường theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

- Lệ phí môn bài theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

2. Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Điều 13, Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Tổng công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng công ty xây dựng Trường Sơn được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Các Vụ: PC, CS;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp (để t/h);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ 

KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.