Open navigation

Công văn 6156/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2023 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6156/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 6110/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2023 của Tổng cục Hải quan đã phát sinh một số vướng mắc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Ô số (15) và ô số (16) trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, ô số (18) và ô số (19) trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu doanh nghiệp khai tên hàng đại diện cho lô hàng và mà số hàng hóa (mã MS) của hàng hóa đó.

2. Chỉ tiêu thông tin mã loại hình (ô số 5) trên tờ khai giấy xuất khẩu, nhập khẩu khai mã loại hình H11 (đối với hàng nhập khẩu), H21 (đối với hàng xuất khẩu).

3. Số niêm phong hải quan (số 3) tại Biểu mẫu phụ lục II kèm công văn 6110/TCHQ-GSQL nếu người khai hải quan có thông tin thì khai, trường hợp không có thông tin thì không phải khai chỉ tiêu thông tin này.

4. Biểu mẫu phụ lục III tại công văn số 6110/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2023 của Tổng cục Hải quan: Bổ sung 01 mục dành cho Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký, đóng dấu công chức; mục số (7) sửa thành Đại diện người khai hải quan (ký, ghi rõ họ và tên).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Các đơn vị Vụ/Cục thuộc TCHQ;
- Cổng thông tin điện tử Hải quan;
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.