Open navigation

Công văn 4098/BHXH-VP ngày 05/12/2023 Nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4098/BHXH-VP

V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với công chức, viên chức và người lao động trong Ngành như sau:

Nghỉ dịp Tết Âm lịch năm 2024 (07 ngày): từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn); bắt đầu làm việc sau dịp Tết Âm lịch từ thứ Năm ngày 15/02/2024.

Nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2024 (04 ngày): từ thứ Bảy ngày 31/08/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024; bắt đầu làm việc sau dịp lễ Quốc khánh từ thứ Tư ngày 04/9/2024.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện lịch nghỉ như trên đồng thời bố trí, sắp xếp các bộ phận trực để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tài sản, trụ sở cơ quan; công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước; kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian nghỉ lễ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Mai Long

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.