Open navigation

Công văn 6036/TCHQ-GSQL ngày 22/11/2023 Hàng hóa cung ứng cho các chuyến bay xuất cảnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6036/TCHQ-GSQL

V/v hàng hóa cung ứng cho các chuyến bay xuất cnh

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
(Đ/c: Số 200, Nguyễn Sơn, Long Biên, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 844/TCTHK-DVHK ngày 09/10/2023 của Tng công ty Hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn thủ tục xuất bn các sản phẩm trên chuyến bay quốc tế, căn cứ Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ, Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 60 Điều 1 Thông tư s 39/2018/TT-BTC và công văn s 2879/BTC-TCHQ ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khi xuất khẩu hàng hóa là thực phẩm, đồ uống không cồn có nguồn gốc sản xuất trong nước để bán và phục vụ trên các chuyến bay xuất cảnh, Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất kinh doanh.

Thời hạn khai báo hải quan: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cung ứng hàng hóa lên tàu bay xuất cảnh, Công ty thực hiện khai hải quan và nộp bộ hồ sơ hải quan theo quy định bao gồm chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa (phiếu giao nhận hàng hóa hoặc phiếu xuất kho) và Bảng tng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa theo mẫu số 27/THCT-KML/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa là đồ lưu niệm (có nguồn gốc nội địa) Công ty đưa vào kho chứa hàng miễn thuế trước khi vận chuyển lên các chuyến bay quốc tế để bán cho khách xuất nhập cảnh. Việc quản lý hàng hóa đưa ra/vào kho chứa hàng miễn thuế và bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế thực hin theo quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế cụ thể như sau:

- Hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào/đưa ra kho cha hàng miễn thuế, Công ty thực hiện khai báo trên bảng kê và có xác nhận của cơ quan hải quan thông qua hệ thống dữ liệu điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP.

- Việc vận chuyn hàng hóa từ kho chứa hàng min thuế đến tàu bay và ngược lại: Công ty thực hiện gửi phiếu giao nhận hàng hóa trên hệ thống và chịu sự giám sát của Chi cục Hải quan quản lý kho cha hàng miễn thuế từ kho đến tàu bay và ngược lại theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP.

- Việc bán hàng miễn thuế trên tàu bay: khi bán hàng cho khách xuất cảnh/ nhập cảnh, tiếp viên ghi lại thông tin người mua hàng, chậm nhất 24 giờ kể từ khi tàu bay đ tại vị trí chỉ định, Công ty cập nhật thông tin đơn hàng và gửi lên hệ thống theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 100/2020/NĐ-CP.

Tng cục Hải quan hướng dẫn để Tổng công ty Hàng không Việt Nam được biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Cục Hải quan: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa;
 - Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.