Open navigation

Công văn 9427/VPCP-KTTH ngày 30/11/2023 Kết quả xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9427/VPCP-KTTH

V/v kết quả xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 7973/BCT-XNK ngày 10 tháng 11 năm 2023 về kết quả xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao nghiên cứu báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên để tiếp tục triển khai tích cực, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2023 về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay, Công điện số 610/CĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và quy định pháp luật; bảo đảm phù hợp, kịp thời, hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới; trường hợp có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2023, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NN, TH;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.