Open navigation

Công văn 506/TB-VPCP ngày 06/12/2023 Kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98_2023_QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/TB-VPCP 

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI
VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
 PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 850) đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Trưởng Ban thường trực; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban; các thành viên: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Ủy viên Thường trực, Tổ trưởng Tổ Công tác Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng.

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

I. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là Cơ quan thường trực, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo 850 đã chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị này của Ban Chỉ đạo. Giao Cơ quan thường trực và Tổ Công tác xây dựng kế hoạch Hội nghị tiếp theo vào tháng 02 năm 2024.

II. Báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được bước đầu trong triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, qua đó thể hiện tư duy, nhận thức, cách tiếp cận ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn; các Bộ, cơ quan liên quan và Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, hiệu quả hơn trong xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp đã triển khai có kết quả tích cực, tạo động lực, niềm tin, góp phần thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 đạt được tăng trưởng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày truyền thống về sự năng động, sáng tạo, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không gian phát triển lớn, được cả nước và đối tác quốc tế kỳ vọng nhưng khung pháp lý, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp so với vị thế, do đó cần một cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội thì suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; cần phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc, tồn đọng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 850 trong 4 tháng qua để đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

III. Bên cạnh đó, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng tiến độ Ban Chỉ đạo 850 giao, các Bộ, cơ quan tư tưởng chưa thông, tiếp cận chưa đúng, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, phát huy hiệu quả cao nhất các cơ chế, chính sách Nghị quyết số 98/2023/QH15, các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tích cực thảo luận, trao đổi đề xuất phương án cụ thể, rõ ràng, ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn, khả năng xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, tập trung tổng thể, trọng tâm, trọng điểm để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, ban hành quy định khả thi trong triển khai thực hiện. Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tập trung đẩy nhanh giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 98/2023/QH15 và quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Đầu tư.

2. Về xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15: Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương trình Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành trong tháng 01 năm 2024, trong đó:

- Bộ Tài chính: xây dựng dự thảo Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố; miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

- Bộ Nội vụ: xây dựng Nghị định phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh (cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho Thành phố; mở rộng việc phân cấp, ủy quyền) và các nội dung thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ.

- Ngoài ra, nhiệm vụ xây dựng Nghị định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trình dự thảo Nghị định trong tháng 11 năm 2023 (Công văn số 9181/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 11 năm 2023).

3. Về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp; hoàn thành, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cần vận dụng cao hơn theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15, tập trung khuyến khích phát triển điện áp mái, tự cung, tự cấp, riêng với Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế, chính sách đặc thù so với quy định chung cả nước.

4. Về phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ:

- Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, bổ sung chức năng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong quá trình lập, thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2024.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, … và thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, tổng hợp các ý kiến, đặc biệt là bảo vệ tốt rừng ngập mặn, bảo vệ khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đa dạng sinh học, đất đai, hoàn thành trong Quý I năm 2024.

- Đây là cơ chế, chính sách đột phá, là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Thành phố mà còn của Vùng và cả nước. Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo 850, các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện chính sách với trách nhiệm cao, tinh thần tháo gỡ khó khăn để tận dụng sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược, sớm nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai đầu tư dự án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Trường hợp có vướng mắc, các Bộ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

5. Về đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2025.

6. Về đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan đẩy nhanh triển khai nghiên cứu theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 5230/VPCP-CN ngày 15 tháng 8 năm 2022.

7. Về đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị: giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tổng thể, huy động nguồn lực đủ lớn trong và ngoài nước để thực hiện đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố theo quy hoạch, nhằm huy động nguồn lực từ không gian ngầm và trên mặt đất, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, giảm úng ngập và ô nhiễm môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

8. Về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 25 tháng 11 năm 2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

9. Về áp dụng mức chuẩn nghèo theo đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tổng thể đối với các tỉnh, thành phố có mức chuẩn nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo quốc gia để đề xuất phương án, giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2024.

10. Về tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước trong các dự án hợp tác công tư: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh mục dự án thí điểm chính sách về tỷ lệ vốn nhà nước; trường hợp cần thiết bổ sung và đủ điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

11. Về vướng mắc quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát nhu cầu đầu tư các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn Thành phố có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp, trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công, Thành phố đề xuất phương án cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

12. Về giao dịch tín chỉ Cac-bon:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham khảo kinh nghiệm quốc tế về giao dịch tín chỉ Cac-bon, đề xuất, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai, giao dịch tín chỉ Cac-bon theo khoản 10 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

- Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển thị trường tín chỉ Cac-bon tại Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch, bền vững, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý I năm 2024.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ Cac-bon tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong việc tính toán giá, lựa chọn bán tín chỉ Cac-bon.

13. Về cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm phân cấp việc Phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, CA, CT, GTVT, KHCN, NV, TC, TNMT, TP, XD;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg; các Vụ: CN, KTTH, KGVX, NN, PL, TCCV, TH;
 - Lưu: VT, QHĐP(2) NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.