Open navigation

Công văn 10647/BKHĐT-KTCNDV ngày 18/12/2023 Cho ý kiến về nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10647/BKHĐT-KTCNDV

V/v cho ý kiến về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 8388/BCT-XNK ngày 27/11/2023 của Bộ Công Thương về việc cho ý kiến đối với đề nghị nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương quy định “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh”.

Theo rà soát của Bộ Công Thương, danh mục linh kiện và thiết bị đã qua sử dụng mà IPV đề nghị nhập khẩu thuộc Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31/3/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Theo hồ sơ kèm theo công văn số 13/11/2023/TGĐ-PA ngày 13/11/2023, IPV có nêu “các thiết bị, linh kiện mà công ty có nhu cầu nhập khẩu để phục vụ sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam là các thiết bị, linh kiện đặc thù để vận hành máy móc, thiết bị nên không được sản xuất đại trà và các nhà cung cấp không có sẵn hàng tồn kho cho các thiết bị, linh kiện này”. Tuy nhiên, tại Phụ lục đính kèm công văn, thông tin hàng hóa đề xuất được cho phép nhập khẩu mới chỉ nên tên, mã số HS, chưa có thông số, mô tả kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng rõ ràng nên chưa làm rõ được tính đặc thù của các hàng hóa cần nhập khẩu.

Do đó, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, bổ sung đánh giá cụ thể sự cần thiết, mục đích nhập khẩu, tác động đến môi trường của các hàng hóa được đề nghị nhập khẩu đảm bảo đúng đối tượng được cấp phép theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

2. Về việc nhập khẩu hàng hóa tân trang từ nhà cung cấp

Ngày 02/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Do đó, đề nghị Bộ Công Thương rà soát điều kiện đối với hàng hóa tân trang nhập khẩu quy định tại Điều 5 Nghị định số 77/2023/NĐ-CP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, theo giải trình của IPV tại công văn số 13/11/2023/TGĐ-PA ngày 13/11/2023, các hàng hóa được đề nghị nhập khẩu có những hàng hóa có sẵn tương tự hoặc có thể lựa chọn sửa chữa nội địa nhằm giảm thiểu nhập khẩu. Do đó, để ưu tiên cho hoạt động sản xuất trong nước và hạn chế một số tác động kém tích cực của hàng hóa nhập khẩu (ví dụ: tác động môi trường, cạnh tranh,...), đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, xem xét lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất trong nước về khả năng sản xuất, sửa chữa đối với những hàng hóa được IPV kiến nghị nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Công Thương tham khảo và thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, KTCNDV (NHĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thành Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.