Open navigation

Công văn 5789/TCT-KK ngày 19/12/2023 Nộp thuế của địa điểm kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5789/TCT-KK

V/v nộp thuế của địa điểm kinh doanh

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Huayuan Vietnam Machinery
Địa chỉ: Số 18 VSIP II đường Dân Chủ, KCN Việt Nam - Singapore II VSIP IIĐ,
 phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 22/2023/HY ngày 27/9/2023 của Công ty TNHH Huayuan Vietnam Machinery về việc nộp thuế của địa điểm kinh doanh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính;

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 20518/CTBDU-TTHT ngày 28/8/2023 trả lời Công ty TNHH Huayuan Vietnam Machinery. Đề nghị Công ty Huayuan Vietnam Machinery căn cứ các quy định nêu trên và nghiên cứu hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 20518/CTBDU-TTHT nêu trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục Thuế TP Hải Phòng (CCT huyện Thủy Nguyên);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.