Open navigation

Công văn 86140/CTHN-TTHT ngày 07/12/2023 Xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86140/CTHN-TTHT

V/v xuất hóa đơn GTGT đối với hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần BOCA COMMODITY 
(Địa chỉ: P.1116 tòa C2 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội - MST: 0108632935)

Trả lời công văn số 23/2023/CV-BOCA ghi ngày 20/11/2023 của Công ty Cổ phần BOCA COMMODITY hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT bán ra đối với hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định nội dung của hóa đơn:

“Điều 10. Nộdung hóa đơn

...

6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

...

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...”

- Căn c Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghip v hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế:

PHỤ LỤC V. DANH MỤC THUẾ SUẤT

STT

Giá tr

Mô tả

1

0%

Thuế suất 0%

2

5%

Thuế suất 5%

3

10%

Thuế suất 10%

4

KCT

Không chịu thuế GTGT

5

KKKNT

Không kê khai, tính nộp thuế GTGT

6

KHAC: AB.CD%

Trường hợp khác, với “:AB.CD” là bắt buộc trong trường hợp xác định được giá trị thuế suất. A, B, C, D là các số nguyên từ 0 đến 9. Ví dụ: KHAC:AB.CD%

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần BOCA COMMODITY nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, khi bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định pháp luật thì Công ty phải lập hóa đơn, nội dung của hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trên hóa đơn GTGT tại chỉ tiêu “thuế suất”, Công ty thể hiện là KCT (Không chịu thuế GTGT) theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị đơn vị căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Chi cục thuế Quận Cầu Giấy để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Cầu Giấy;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.