Open navigation

Công văn 1089/TB-XNK ngày 21/12/2023 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E AI AJ AANZ AHK RCEP S VC VJ VN-CU và CPTTP điện tử

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/TB-XNK

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023 

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU VÀ CPTPP ĐIỆN TỬ

Để cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho thương nhân khi đề nghị cấp 11 C/O mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ, VN-CU và CPTPP, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo, cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, sau khi được duyệt điện tử trên Hệ thống eCoSys, thương nhân in màu C/O (gồm cả mặt trước và mặt sau - Overleaf Notes) trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO. C/O điện tử được in ra đã tích hợp chữ ký, con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O và mã QR để xác minh tính xác thực.

2. Riêng đối với C/O mẫu E và mẫu AI cấp cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, thương nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 257/TB-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.

Mọi vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Điện thoại: 024 2220 5444/5361/2468; địa chỉ email: xnk-xxhh@moit.gov.vn hoặc co@moit.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để thương nhân đề nghị cấp 11 mẫu C/O nói trên, các cơ quan, tổ chức cấp C/O và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Các Vụ, Cục: ĐB, AP, AM, TMĐT;
 - Lưu: VT, XXHH, minhhd.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đỗ Thị Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.