Open navigation

Công văn 4567/TTGSNH1 ngày 13/10/2023 Chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4567/TTGSNH1

V/v chuyển nhượng vốn của tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Tổng Cục Thuế

Liên quan đến đề nghị của Tổng Cục Thuế tại Công văn 3346/TCT-CS ngày 07/8/2023 về vướng mắc của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (SCBVL) trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Sau khi xem xét, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Khoản 10 Điều 4, Điều 139 Luật Các TCTD1 quy định vốn của TCTD và các quỹ của TCTD; Điều 29 Luật Các TCTD quy định những thay đổi của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg) phải được NHNN chấp thuận; Khoản 1 Điều 4, Điều 5 và Điều 24 Nghị định 932 quy định về quản lý vốn và các quỹ của TCTD; Khoản 1 Điều 29 Thông tư 403 quy định vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng thương mại, CNNHNNg:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp; quỹ dự phòng tài chính được sử dụng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh..., quỹ đầu tư phát triển được sử dụng để đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh... (Điều 24 Nghị định 93).

+ Vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng từ các nguồn sau: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; vốn được cấp; quỹ thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật ... (Điểm b Khoản 1 Điều 29 Thông tư 40).

+ Các quỹ dự trữ bắt buộc (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính) và các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá chưa được tính vào vốn điều lệ của TCTD nếu chưa thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ từ các nguồn là quỹ dự trữ và các khoản chênh lệch này (Khoản 10 Điều 4, Điều 139 Luật Các TCTD; Khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 93; Khoản 1 Điều 29 Thông tư 40).

- Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 964 của Bộ Tài chính, giá mua của phần vốn chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp thành lập (như trường hợp của SCBVL) là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán hoặc được kiểm toán độc lập xác nhận. Việc hướng dẫn xác định giá trị phần vốn góp lũy kế không thuộc phạm vi chức năng của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng Cục Thuế cần căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan nêu trên, các quy định pháp luật về chính sách thuế, cách xác định phần vốn góp lũy kế để có công văn trả lời SCBVL đảm bảo Ngân hàng thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến của CQTTGSNH gửi Tổng Cục Thuế tham khảo./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Đoàn Thái Sơn (để b/c)
- Q. Chánh TTGS (để b/c);
- Lưu: VT, TTGSNH1 (02);
 LTP.NGA.

KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 Phạm Huyền Anh

 


1 Luật Các TCTD 2010 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

2 Nghị định 93/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật các TCTD về chế độ tài chính đối với TCTD, CNNHNNg.

3 Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, CNNNHNNg, văn phòng đại diện của TCTD, tổ chức nước ngoài khác hoạt động tại Việt Nam.

4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn về cách xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.