Open navigation

Công văn 27273/TB-CTTPHCM ngày 20/12/2023 Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27273/TB-CTTPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019;

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06);

Cơ quan thuế đã và đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019; có kết nối chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06;

Do vậy, căn cứ theo quy định của Luật quản lý thuế nêu trên, người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân);

Thông tin cập nhật của NNT là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và nhiệm vụ của Đề án 06 nêu trên;

Để bảo vệ quyền lợi cho chính NNT, ngành Thuế đề nghị NNT là cá nhân cập nhật thay đổi thông tin về CCCD trong đăng ký thuế qua 2 cách tại phụ lục hướng dẫn của Công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân;

Các hình thức thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc tại đơn vị:

Cách 1: kê khai theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cách 2: Thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc cá nhân có thể kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú.

+ Đơn vị thu thập thông tin đầy đủ của cá nhân/ người phụ thuộc (NPT) có thay đổi bằng mẫu 08-MST kèm CCCD gắn chip (bản photo) và mẫu 20/ĐK-NPT (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) và cập nhật đầy đủ cho nhân viên theo file hướng dẫn đính kèm;

+ Đơn vị tự rà soát dữ liệu của đơn vị trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn sau đó chọn mục “Chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân”, đơn vị tải tất cả những file dữ liệu (nếu có) để kiểm tra và cập nhật qua chữ ký số của đơn vị.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý đơn vị./.


Nơi nhận:
- Tổ chức chi trả thu nhập;
- KKKTT, CNTT, TTHT (để phối hợp);
 - Lưu: VT, HKDCN (tdtngoc,4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Giang Văn Hiển

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.