Open navigation

Công văn 4061/TCT-TTKT ngày 14/09/2023 Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không hợp pháp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4061/TCT-TTKT

V/v vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không hợp pháp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 962/CTKTU-TTKT ngày 17/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum v/v vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn không hợp pháp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 108, điểm c khoản 1 Điều 142, khoản 4, khoản 5 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, Cục Thuế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về rà soát, xác minh hóa đơn, xác định các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp theo Công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16/5/2023 của Tổng cục Thuế phù hợp với thực tế giao dịch thì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành. Trường hợp qua kiểm tra, rà soát, xác định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn theo quy định thì tùy thuộc vào tính chất mức độ vi phạm để xử lý về thuế theo quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, trường hợp phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì đề nghị Cục Thuế củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.