Open navigation

Công văn 4203/TCT-CS ngày 22/09/2023 Hỗ trợ xác minh hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4203/TCT-CS

V/v hỗ trợ xác minh hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
 - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3235/CTBNI-TTKT3 ngày 18/8/2023 và Công văn số 3617/CTBNI-TTKT3 ngày 14/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ xác minh hóa đơn đầu vào của Công ty TNHH Nhật Linh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 11/3/2022, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 702/TCT-CNTT; Công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022 và Công văn số 4560/TCT-TTKT ngày 07/12/2022 về việc triển khai ứng dụng xác minh hóa đơn và theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan Thuế.

Ngày 24/5/2023, Tổng cục Thuế có Thông báo gửi các Cục Thuế (Phòng CNTT) về việc nâng cấp ứng dụng theo dõi kết quả xác minh hóa đơn phiên bản 2.07, ứng dụng Kho CSDL (DW) phiên bản 2.07, Ứng dụng Ký điện tử phiên bản 2.6.2, Tool ký điện tử phiên bản 2.6.2 hỗ trợ cơ quan Thuế thực hiện đầy đủ các bước theo dõi kết quả xác minh hóa đơn trên môi trường điện tử.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Công văn số 3235/CTBNI-TTKT3 và Công văn số 3617/CTBNI-TTKT3 ngày 14/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Rà soát lại hồ sơ của Công ty TNHH Nhật Linh theo các quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ vơi các cơ quan Thuế có liên quan để thu thập bổ sung hồ sơ, tài liệu (nếu có). Trên cơ sở hồ sơ thực tế và kết quả phối hợp của các cơ quan thuế có liên quan, Cục Thuế giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Nhật Linh theo quy định.

2. Đối với các Cục Thuế TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

- Khẩn trương trả lời yêu cầu xác minh của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khi thực hiện yêu cầu xác minh hóa đơn theo hướng dẫn tại Công văn số 702/TCT-CNTT ngày 11/3/2022, Công văn số 1616/TCT-TTKT ngày 17/5/2022 và Công văn số 4560/TCT-TTKT ngày 07/12/2022 và Thông báo ngày 24/5/2023 của Tổng cục Thuế về triển khai ứng dụng xác minh hóa đơn và theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan Thuế.

- Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý để xác định trạng thái hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính nhằm kịp thời ban hành thông báo về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế, đồng thời chuyển thông tin cho cơ quan chức năng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.