Open navigation

Công văn 14556/BTC-TCDN ngày 29/12/2023 Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14556/BTC-TCDN

V/v báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC;

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện ch sở hữu báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023 (tính đến thời điểm ngày 31/12/203) và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/01/2024 (theo biểu mẫu đính kèm) để Bộ Tài chính có căn cứ ban hành Kế hoạch giám sát năm 2024 đối với hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 - Phó TTgCP Lê Minh Khái (đ
 b/c);
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
 - Vụ TCNH (để b/c đối với các doanh nghiệp được giao
);
- Lưu: VT, TCDN (   b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.