Open navigation

Công văn 1115/XNK-TLH ngày 27/12/2023 Dừng cấp phép xuất khẩu nhập khẩu các chất HFC

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/XNK-TLH

V/v dừng cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC

Ngày 08 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023. Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương về việc tiếp tục thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) triển khai cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC biết và thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục BĐKH (Bộ TNMT);
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TLH, hangh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Thanh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.