Open navigation

Công văn 6689/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023 Ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24_7

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6689/TCHQ-TXNK

V/v ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
 - Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China - CN Hà Nội.

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China - chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi là Ngân hàng ICBC Hà Nội) ngày 26/12/2022 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bổ sung Ngân hàng ICBC Hà Nội vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuê điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 28/12/2023.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng ICBC Hà Nội, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng ICBC Hà Nội:

- Phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng ICBC Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để t/hiện);
 - Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.