Open navigation

Công văn 6696/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2023 Thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6696/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Năng lượng mới HS Battery.
(Số 88, Xóm 10, Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03-2023/CV-HS ngày 12/12/2023 của Công ty TNHH Năng lượng mới HS Battery đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hi quan có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đy đủ của hồ sơ thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023, chính sách giảm thuế GTGT được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Trường hợp hàng hóa không thuộc các trường hợp không được giảm thuế GTGT thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Ngoài ra, liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có các công văn trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

- Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;

- Công văn số 4020/TCHQ-TXNK ngày 1/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng;

- Công văn số 4259/TCHQTXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn;

- Công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản;

- Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dùng.

Do thông tin doanh nghiệp cung cấp chưa đủ để Tổng cục Hải quan trả lời cụ thđề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan đ thực hin và liên hệ trực tiếp với cơ quan hi quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đ được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Năng lượng mới HS Battery biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.