Open navigation

Công văn 92/TCHQ-TXNK ngày 05/01/2024 Thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công tv TNHH Hóa chất Công nghệ Samsung Việt Nam.
(Tầng L7, Vincom Center, 72 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 -2212023/SSCT-TCHQ ngày 22/12/2023 của Công ty TNHH Hóa chất Công nghệ Samsung Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Soda Ash Dense theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế suất thuế GTGT mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 trả lời các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và một số doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 01-2212023/SSCT-TCHQ của Công ty được xác định là hóa chất cơ bản theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 8%. Trường hợp hàng hóa là sản phẩm hóa chất thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ Luật hóa chất số 06/2007/QH12, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Do đó, trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc trong việc xác định hàng hóa là hóa chất cơ bản hay sản phẩm hóa chất để kê khai thuế GTGT, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để hướng dẫn.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định pháp luật và các văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hóa chất Công nghệ Samsung Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.