Open navigation

Công văn 10221/VPCP-KGVX ngày 29/12/2023 Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10221/VPCP-KGVX

V/v tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10657/BKHĐT-QLKTTW ngày 18 tháng 12 năm 2023 về tình hình và kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 (Chiến lược), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản chụp kèm theo), bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê báo cáo đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tích hợp trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: KTTH, CN, NN, PL, ĐMDN, NC, QHĐP, QHQT, TCCV, TH, KSTT, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KGVX (02) NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.