Open navigation

Công văn 50/BTTTT-CĐSQG ngày 09/01/2024 Triển khai Quyết định 1690_QĐ-TTg

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BTTTT-CĐSQG

V/v triển khai Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt Quyết định số 1690/QĐ-TTg). Để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1690/QĐ-TTg, cụ thể:

1. Phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định số 1690/QĐ-TTg cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả truyền thông về vai trò, ý nghĩa của Đề án.

2. Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từng nhóm nhiệm vụ tại Quyết định số 1690/QĐ-TTg trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01/2024 (thứ Hai) để tổng hợp, xem xét, xây dựng kế hoạch hành động tổng thể triển khai Đề án (theo mẫu gửi kèm theo).

3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết của bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg hoặc lồng ghép nội dung thực hiện vào Kế hoạch Chuyển đổi số hằng năm của bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ; đồng gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

4. Giao đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các địa phương) là đầu mối tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương mình.

5. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và các hoạt động chỉ đạo, điều hành triển khai Đề án, huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội và các nguồn kinh phí khác.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Chuyển đổi số quốc gia; đầu mối: đồng chí Trịnh Thị Trang, điện thoại: 0383.199.885, thư điện tử: tttrang@mic.gov.vn) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.