Open navigation

Quyết định 07/QĐ-BCT ngày 03/01/2024 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VÀ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN
ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
 QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương năm 2024 (sau đây gọi là “Kế hoạch”).

Điều 2. Nội dung thực hiện Kế hoạch

1. Hoạt động chung

1.1. Đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được ban hành

Đăng tải toàn bộ hoặc nội dung chính của các VBQPPL do Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương và Trang thông tin điện tử của đơn vị; Đăng tải các dự thảo VBQPPL do Bộ Công Thương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng chịu sự điều chỉnh, tác động của văn bản theo đúng quy định về xây dựng và ban hành VBQPPL.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL.

- Hình thức: Đăng tải trên website.

- Thời gian thực hiện: Cả năm

1.2. Thông cáo báo chí về VBQPPL

Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL chủ động soạn thảo thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, đồng thời gửi Vụ Pháp chế để theo dõi theo quy định tại Thông tư 07/2021/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL.

- Hình thức: Gửi công văn để Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

1.3. Tổ chức cập nhật VBQPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Hình thức: Cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Các hoạt động cụ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 được liệt kê tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2.2. Các hoạt động cụ thể tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 được liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở Công Thương;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
 - Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật TânPHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung phổ biến

Đối tượng phổ biến

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì/ phối hợp

Địa điểm

Thời gian

I.

VỤ PHÁP CHẾ

1.

Quy định của pháp luật về thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

- Các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Hội nghị/ hội thảo hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp; Tổng cục Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ.

Hà Nội; Đà Nẵng; Cần Thơ.

Quý II, Quý III, Quý IV

2.

Các quy định pháp luật ban hành năm 2022 và năm 2023; các quy định pháp luật mới được giao chủ trì soạn thảo hoặc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật.

Hội nghị/Hội thảo phổ biến pháp luật; Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử; Đăng tải thông tin, bài viết; Các hình thức phù hợp khác

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ; Các đơn vị liên quan

Các tỉnh

Quý II, Quý III, Quý IV

II.

THANH TRA BỘ

1.

Phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật thanh tra năm 2022

Các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành; các đơn vị thực hiện thanh tra nội bộ

Phổ biến trực tiếp tại đơn vị

Thanh tra Bộ

Tại các đơn vị, tại trụ sở Bộ

Cả năm

2.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (kê khai tài sản, thu nhập)

Các Vụ, Cục, Viện, Trường, Tổng cục, Trường, Trung tâm, Doanh nghiệp Nhà nước thuộc, trực thuộc Bộ

Phổ biến trực tiếp tại đơn vị

Thanh tra Bộ

Tại các đơn vị, tại trụ sở Bộ

Cả năm

3.

Kiểm toán nội bộ

Toàn thể công chức Thanh tra Bộ

Lồng ghép sinh hoạt cơ quan hàng tháng

Thanh tra Bộ

Tại trụ sở Bộ

Cả năm

III.

ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA

1.

Quy định pháp luật về cạnh tranh

I. Nhóm đối tượng thụ hưởng trực tiếp

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh

2. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.

4. Cơ quan, sở, ban ngành tại TW và địa phương.

II. Nhóm đối tượng thụ hưởng gián tiếp

Người tiêu dùng cuối cùng

1. Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh.

2. Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam.

1. Đơn vị chủ trì: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

2. Đơn vị phối hợp: 

- UBND tỉnh, Sở Công Thương tại địa phương.

- Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

1. Hà Nội.

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Quý II, III, IV

2.

Quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (sửa đổi), Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (sau khi được Chính phủ ban hành) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp, người tiêu dùng, tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức có liên quan

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình, hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1. Đơn vị chủ trì: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

2. Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), các cơ quan, tổ chức có liên quan khác.

Các tỉnh

Cả năm

3.

Pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

Tổ chức cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương”

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Toàn quốc

Cả năm

Toàn dân

Tọa đàm trao đổi, thảo luận trên báo nói, báo hình

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Toàn quốc

Cả năm

Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương

Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Toàn quốc

Cả năm

IV.

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

 

Phổ biến các VBQPPL quy định về hoạt động điều tiết điện lực và phát triển thị trường điện

Các đơn vị phát điện, các Tổng Công ty điện lực, Công ty điện lực, các đơn vị điện lực khác

Hội nghị

Cục Điều tiết điện lực

Miền Bắc, Trung, Nam, các tỉnh Tây Nguyên

Quý II, III, IV

V.

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

 

Một số nội dung mới tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

- Các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu;

- Các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tọa đàm trực tiếp/trực tuyến

- Đơn vị chủ trì: Cục Phòng vệ thương mại;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị truyền thông

Miền Bắc và miền Nam

Quý II, Quý III

VI.

CỤC HÓA CHẤT

 

Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hóa chất, quy chuẩn, huấn luyện an toàn và báo cáo trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hóa chất

Hội nghị, Hội thảo

- Đơn vị chủ trì: Cục Hóa chất.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Miền Bắc, miền Nam

Quý II, Quý III

VII.

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1.

Phổ biến các quy định được ban hành theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

Cơ quan quản lý nhà nước, Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước

Hội thảo

- Đơn vị chủ trì: Cục Xúc tiến thương mại.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Miền Bắc, miền Trung, miền Nam

Từ tháng 4 đến tháng 12

2.

Phổ biến các quy định được ban hành theo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước

Hội thảo

- Đơn vị chủ trì: Cục Xúc tiến thương mại.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Miền Bắc, miền Trung, miền Nam

Từ tháng 4 đến tháng 12PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN
 TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/BCT-PC ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Dự thảo chính sách / nội dung truyền thông

Đối tượng thụ hưởng

Hình thức truyền thông

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Địa điểm

Thời gian

1

Luật Điện lực (sửa đổi)

Doanh nghiệp và người dân

Hội nghị / Hội thảo

- Đơn vị chủ trì: Cục Điều tiết Điện lực

- Đơn vị phối hợp: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Bộ Công Thương

Quý I, Quý II, Quý III

Lấy ý kiến chuyên gia

Cục Điều tiết điện lực

Bộ Công Thương

Quý I, Quý II, Quý III

Đăng tải Hồ sơ dự thảo Luật để lấy ý kiến

Cục Điều tiết điện lực

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương; Trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực.

Quý I, Quý II

Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện của xã hội để hoàn thiện dự thảo Luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Điều tiết điện lực

- Đơn vị phối hợp: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Pháp chế.

Bộ Công Thương

Cả năm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.