Open navigation

Công văn 36/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 66430/CTHN-TTKT7 ngày 13/09/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau đối với máy hút sữa chạy bằng điện dùng cho bà mẹ sau sinh do Công ty CP dịch vụ VIETLIFE nhập khẩu trong thời kỳ từ năm 2018 đến năm 2019. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 8620/TXNK-CST ngày 26/09/2023, để thống nhất tổ chức thực hiện về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 35/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2024 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội (công văn có gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố). Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, rà soát các trường hợp nhập khẩu thiết bị y tế trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 01/8/2021 đã kê khai thuế suất thuế GTGT 5% nếu không có xác nhận của Bộ Y tế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính thì phải khai bổ sung thuế GTGT theo mức thuế suất 10%, kết quả xử lý báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/01/2024.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.