Open navigation

Công văn 6724/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023 Nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện Thái Lan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6724/TCHQ-TXNK 

V/v nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện Thái Lan

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH JCILO Việt Nam.
(61 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-22112023 ngày 22/11/2023 của Công ty TNHH JCILO Việt Nam vướng mắc về việc nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện Thái Lan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thuế nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường đã tinh luyện (nhóm 17.01) là 40%, mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan là 85%.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng đường (nhóm 17.01), có C/O mẫu D hợp lệ đủ điều kiện để áp dụng Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2023 của Bộ Công Thương về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN và đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027, thì mặt hàng đường đã tinh luyện (mã số 17019910) có thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 5%.

2. Thuế chống bán phá giá (CBPG), thuế chống trợ cấp (CTC)

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương, sản phẩm đường mía được phân loại theo mã HS 17019910 có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Mức thuế CBPG và thuế CTC áp dụng cụ thể theo quy định tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT và Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 03/8/2023 của Bộ Công Thương.

3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ theo điểm h Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, đường thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 5%.

4. Trị giá hải quan và tham vấn giá

Căn cứ Điều 86 Luật hải quan số 54/2014/QH12 ngày 23/6/2014, trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trị giá hải quan trên cơ sở quy định về phương pháp xác định trị giá hải quan. Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về trị giá do người khai hải quan kê khai thì thông báo để người khai hải quan chuẩn bị hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu để thực hiện tham vấn theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH JCILO Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.