Open navigation

Quyết định 127/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01/2024 Quyết định 127_QÐ-BVHTTDL năm 2024 Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Quảng cáo sửa đổi

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Văn hóa cơ sở;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trích từ nguồn kinh phí Quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2024 - 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
 - Lưu: VT, VHCS, ND.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trịnh Thị ThủyKẾ HOẠCH

XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo hiện hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định hiện hành; tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết.

- Nội dung của Dự án Luật phải cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn; đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Dự kiến tiến độ và thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1.

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Tháng 02/2024

Quyết định

2.

Xây dựng Dự thảo Hồ sơ Luật; Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất Dự thảo

Tháng 02/2024

 

3.

Đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và cổng Thông tin Điện tử của Bộ; tổ chức Hội nghị, Hội thảo; lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2024

4.

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Tháng 5/2024

Hồ sơ Dự án Luật theo quy định khoản 2 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

5.

Gửi Hồ sơ trình Chính phủ Dự án Luật

Tháng 6/2024

Hồ sơ Dự án Luật theo quy định Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

6.

Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật

Tháng 7/2024

 

7.

Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra

Từ tháng 8/2024 đến tháng 9/2024

 

8.

Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

9.

Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội rà soát, lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2025

 

10.

Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 6/2025)

Tháng 4/2025

 

11.

Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội rà soát Dự án Luật lần cuối trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Tháng 6/2025

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Cục Văn hóa cơ sở

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo Kế hoạch; bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết để xây dựng Dự án Luật.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Tham mưu về nguồn kinh phí và thẩm định dự toán cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Vụ Pháp chế

- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong quá trình xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp rà soát hệ thống luật pháp, chính sách hiện hành có liên quan, làm cơ sở xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

4. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

- Tuyên truyền các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

- Đăng tải Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Cục Văn hóa cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.