Open navigation

Công văn 264/BTC-QLG ngày 08/01/2024 Xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/BTC-QLG

V/v xây dựng, kết nối CSDL về giá tại địa phương với CSDL quốc gia về giá

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: …………………………………

Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024), tại Điều 38 của Luật có các quy định về cơ sở dữ liệu về giá như sau:

- Khoản 2 quy định: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá và các nhu cầu của xã hội, do Bộ Tài chính thống nhất quản lý”,

- Khoản 3 quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá tại địa phương và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá”,

- Khoản 4 quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu về giá vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá”.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, để đảm bảo thực hiện Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2024, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, nghiên cứu, quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá tại địa phương. Trong thời gian chưa xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về giá lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường (theo hệ thống tài khoản đã được Bộ Tài chính cấp cho các Sở Tài chính).

2. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh chuẩn bị, đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, cần đưa nội dung kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá là nội dung công việc buộc phải thực hiện.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương nhưng chưa thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, khẩn trương thực hiện việc kết nối, đảm bảo liên thông dữ liệu.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh giao đơn vị chủ trì về chuyên môn, gửi văn bản về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính báo cáo về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình nghiên cứu, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương cũng như trong quá trình thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Trong trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Vũ Trung Hiếu - Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, email: Vutrunghieu@mof.gov.vn; di động: 0978560666.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tấn Cận (để b/c)
 - Lưu: VT, QLG (03b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đinh Thị Nương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.